Ebooks

NET Librarary

Project Gutenberg

Fiction - Ebooks

Wikipedia

Ereader

AudioBooks

Ebook Research

Online Books

Online Book Catelogue

FREE Online Books

FREE Online Novels

ReadBook Online

Books Download

Electronic Literature Foundation

FREE ebooks

CONNECT ebooks


Dedications

Go to home page

The unique feature one could find among the books of Professor is that almost all his books are DEDICATED to some famous personalities from almost all walks of life.  Professor's broad outlook in selecting these persons is apparent, if one studies the variety and ranges of persons chosen by him for dedicating  his books. The amazing range includes Educational Administrators, Headmasters, Professor of Tamil, Professor of Saiva Siddhantha, Professor of Economics, Vice-chancellors,  Philanthropists,    Bureaucrats, Ministers,  Governors, Tamil scholars, Linguists,   Judges,  Social Workers, Industrialists, Rationalists, etc,. A select samples are exhibited below:

 

 

1949 

èMë¡ àœ÷‹

   Kavignan Ullam

Dedicated to: V Venkatarajulu Reddiar, Former Research Professor, Dept of Tamil, University of Madras

           

ªê¡¬ùŠ ð™è¬ô‚ èöèˆF™ îI› Ý󣌄Cˆ ¶¬øJ™ ðEò£ŸP 挾 ªðŸÁ ¬õ°‡ì õ£Cò£ù ð¡ªñ£NŠ ¹ôõ˜ F¼õ£÷˜  «õ.  «õƒèìó£ü§½ ªó†®ò£˜,  Üõ˜è†°,

Ü¡¹Š ð¬ìò™                                                         

                                   F¼‰Fò ¾÷ˆ¬î ñ£ô®‚ 裂A„
                                             «ê¬õ¬òˆ îI›ªñ£N‚ 裂AŠ
                                   ªð£¼‰Fò õº¬î ò£˜õô˜‚ 裂AŠ
                                              ¹ô¬ñ¬ò òì‚èˆFŸ 裂A
                             ñ¼‰ªî‹ è¼¬í ªò‹ñ«ù£˜‚ 裂A
                                             ñùˆ¶ø ªõŒFò ªðK«ò£¡
                                   ܼ‰îI›‚  °KC™ «õƒèìó£ê¡
                                             Ü®ñô˜‚ °Kò F‰Ë«ô.
        

 

1957

ÜPMò™ ðJŸÁ‹  º¬ø

Ariviyal Payitrum Murai

Dedicated to: Dr RM Alagappa Chettiar
[Educationist & Philanthropist]

   

     

‘à‡¬ñ„ ªê™õ˜’, õœ÷™ ì£‚ì˜ RM. ÜöèŠð„ªê†®ò£˜, Üõ˜è†°,

                                                    Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                  ïô‹A÷˜ á‚è‹ âÁ‹¹ù™ ªðŒ
                                                                 ªî£Á‹ Ü¡¹ø õ÷˜ˆî
                                                ªð£ô‹A÷˜ ºòŸC‚ ªè£®JQ™ ̈î
                                                                ªð£¼œâ‹ ïÁñô˜ ªè£Œ¶
                                                ¹ô‹A÷˜ ªîŒõ‚ è¬ôñèœ Ü®‚«è
                                                                ªð£Ÿ¹ø ÜE‰¶÷‹ èO‚°‹
                                                õô‹A÷˜ ì£‚ì˜ ÜöèŠð õœ÷™
                                                                ñôó®‚ °KòF‰ Ë«ô.
         

 

1957

îI› ðJŸÁ‹ º¬ø

Tamil Payitrum Murai

Dedicated to: Prof Dr N Subbu Reddiar's Mother

           

        ⡠ܼ¬ñ Ü¡¬ù‚° (F¼ñF è£ñ£†C Ü‹ñ£œ)  

 

                          Ü¡¹Š ð¬ìò™

                              ïŸøõˆ ò! õ£N!ð™   ïôÂøŠ
                                         ªðŸªø¬ù õ÷˜ˆ¶‚
                             èŸøõ ù£‚AŠ «ðE¬ù! àôAŸ 裵Á
                                           ªð£¼ª÷ô£‹ ªè£í˜‰¶¡
                              CŸø®Š ¹øˆF™ ¬õŠH‹ ܬõG¡
                                            Yó¼† ªè£Šªðù ô£«ñ£?
                              ñŸP¬î »í˜«õ¡! âQÂI‰ Ë™G¡
                                           ñô˜Šðîˆ ¶K¬ñªêŒ îªù«ù.
    

 

1957      

èLƒèˆ¶Š ðóE Ý󣌄C

Kalingathup-parani Aaraichi

Dedicated to: Kamban Adipodi Sa Ganesan, 
Tamil Scholar, Karaikudi, Tamilnadu

  

î¬ôõ˜è†°ˆ î¬ôõ¼‹, ªî£‡ì˜è†°ˆ ªî£‡ì¼‹, ¹ôõ˜è†°Š ¹ôõ¼‹ è‹ð˜ Ü®Šªð£® F¼. ê£. è«íê¡, Üõ˜è†°,

                                             êñ˜Šðí‹                                                                             

                                                b‰îI› Ü¡¬ù‚° ÞQòïŸ ¹î™õ¡;
                                                                ªê‹¬ñJ™ Hø›‰Fì£ à÷ˆî¡;
                                                裉Fâ‹ ªð¼ñ£¡ ªïPõN GŸ«ð£¡;
                                                                虪ꣽ‹ è¬î»í˜ ÜPë¡;
                                                ꣉îñ£˜ ºŠð£™ õ£êè‹ ²¬õŠ«ð£¡;
                                                                î‡ìI›‚ è‹ð‚° Ü®ò£¡;
                                                ñ£‰î¼œ Cø‰«î£¡ è«íêù£‹ âƒèœ
                                                                õœ÷½‚° àKò¶Þ‰ Ë«ô.
      

 

1958

    ܵM¡ Ý‚è‹

Anuvin Aakkam

Dedicated to: TS Avinasilingam,
Former Education Minister, State of Madras

ªê¡¬ù ñ£Gô «ñù£œ è™Mò¬ñ„ê˜ F.². ÜMù£CLƒè‹, Üõ˜è†°

                                                                         êñ˜Šðí‹

                                                   ¼ «îõ˜ F¼õ®‚ è¡ð¡;
                                                                  õ£› ¾ø„C¬ø ¹‚«è£¡;
                                                ðŸðªñ¡ ñô˜õ£› è¬ôñèœ îù‚«è
                                                                ð‡¹ò˜ ªð£¼ª÷ô£‹ ÜOˆ«î£¡;
                                                èŸð¬ù‚ °J™õ£› îI›Šªð£N™ ï´õ‡
                                                                è¬ô‚è÷… Cò‹Ü¬ñˆ F†«ì£¡;
                                                ÜŸ¹î¡; âƒèœ ï™ÜM ù£C
                                                                ݇ì¬è‚ °KòF‰ Ë«ô.
       

 

1961    

è™M à÷Mò™

Kalvi Ulaviyal

Dedicated to: Bharat Ratna C Subramaniam,
Former Minister, State of Madras

 

ªê¡¬ù ñ£Gô GF, è™M ܬñ„ê˜ C. ²ŠHóñEò‹, Üõ˜è†°

                                         àK¬ñ»¬ó

                                                  ªê¡¬ùñ£ GôˆFŸ ªê‰îI›
                                                              F¼º® ¹¬ù‰îK ò¬íJ™
                                                ñ¡QMŸ  P¼‚è ñFªêŒè™ ÖK
                                                                ñ£íõ˜ ðôè¬ô è¬÷»‹
                                                ð¡Âb‰ îINŸ ðJ¡Pì à¬ö‚°‹
                                                                ð‡Hù¡; GFè¬ô¬ ܬñ„ê¡;
                                                Þ¡ ¬ó õ™ô£¡; ²ŠHó ñEòŸ
                                                                Aš ¾÷ Ë™àK ò¶«õ.
         

 

1961

ÜP¾‚° M¼‰¶  

Arivukku Virundhu

Dedicated to: Tamil Kadal Raaya Cho [Great Tamil Scholar]

           

‘îI›‚èì™’, ‘CõñE’, ‘Cõ‹ ªð¼‚°‹ Yô˜’ Þó£ò.ªê£., Üõ˜è†°

       Ü¡¹Š ð¬ìò™

                           ð‚°õªñŒ… ë£Qªòù àôè‹ «ð£ŸÁ‹
                                       ð£óF¬ò‚ 致ñA› «ðÁ ªðŸ«ø£¡;
                           I‚èïÁƒ è¬ôˆîI›Ë™ å¡Á î
                                       ªõ‡aÁ ¹¬ù‰îªîù M÷ƒ°‹ ꣡«ø£¡;
                            î‚èF¼ õ£ê般î Í¡Á «ð£¶‹
                                        î¬ôˆFŠ ðE‰F´«õ£¡; âƒèœ ó£ò
                      ªê£‚èLƒè¡ âÂI ªðò˜ªè£œ îI›‚ è쟰„
                                        ªê£™M¼‰î£‹ Þ„CÁË™ àK¬ñ ò£°‹.
       

 

1961

Þ¬÷ë˜ õ£ªù£L

Ilaignar Vaanoli

Dedicated to: K Kamaraj, Former Chief Minister, State of Madras

           

 

îI›ï£†´ â‡íŸø ã¬ö„ CÁõ˜èO¡ âF˜è£ôˆ¬î â‡íˆF™ ªè£‡´ ðEò£ŸÁ‹ ã¬ö ðƒè£÷˜ ºîô¬ñ„ê˜ F¼. «è. è£ñó£ê˜, Üõ˜è†°

                                      Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                      ðJ˜è£‚°‹ àöõªùù àJ˜èœ 裂°‹
                                                  𣡬ñJ«ô ºîô¬ñ„ê˜; õPò˜ ‹
                                      ñò™«ð£‚°‹ è™MJù£™ «ñ¡¬ñ ªðŸÁ
                                                   õ£›¾ªðø õNò¬ñˆ«î£¡; ð£ó î
                                       àò˜õ£‚è à¬öŠðF«ô ºî¡¬ñˆ ªî£‡ì˜;
                                                     å¼ïôº‹ ï£ì£˜ è£ñ ó£ê˜
                                        ªðò˜ õ£›ˆF Üõ˜Hø‰î ï¡ù£œ õ£›ˆFŠ
                                                      ªðK¶õ‰¶ ð¬ì‚A¡«ø¡ Þ‰î ˬô.
         

 

1963

ªî£™è£ŠHò‹ 裆´‹ õ£›‚¬è

Tolkappiyam Kaattum Vazhkkai 

Dedicated to: S Govindarajulu Naidu,
Vice-Chancellor, Sri Venkateswara University, Tirupathi

    

F¼«õƒèìõ¡ ð™è¬ô‚èöè ¶¬í«õ‰î˜ âv. «è£M‰îó£ü§½ ´, Üõ˜è†°

  Ü¡¹Š ð¬ìò™

                           ݃Aô‚ è¬ôë¡; Y˜ˆ¶¬í «õ‰î¡
                                       Ü¡ªð‹ «î¡ªð£F »÷ˆî¡;
                             «õƒè«ì ²õó¡ ð™è¬ô‚ èöè
                                        M÷‚A¬ù «ñîèˆ É‡®Š
                              𣃰Á è¬ôñ£¡ ºèˆªî£O 臫죡;
                                           ð‡¹Á «è£M‰î  ó£ê¡ 
                               æƒ°ïŸ ¹è«ö£¡ F¼õ® ñôK™
                                             åOñí‹ ªðÁèÞ‰ Ë«ô.
     

 

1963

ÜFêò I¡ù   

Athisaya Minnanu

Dedicated to: ND Sundaravadivelu, Former Director,
Dept of Education, Government of Tamilnadu

îIöè‚ è™Mˆ¶¬ø Þò‚°ï˜ F¼. ªï.². ²‰îóõ®«õ½, Üõ˜è†°

                                  Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                 ïŸøõ õ®õ£‹ õœÀõ¡ è‹ð¡
                                                               ï™L÷ƒ «è£¾ò˜ èHô¡
                                                ªè£Ÿøñ£˜ Wó¡ ð£óF îƒA‚
                                                                °ôMò ªê‰îI›ˆ î£J¡
                                                ðŸøÁ õJŸP™ F¼ªõ£´ îƒAŠ
                                                                ð‡ªõ£´ «î£¡Pò ªê™õ˜
                                                èŸõ˜‚ AQò˜; ²‰îóõ® «õ™
                                                                è‡Eò˜‚ °KòF‰ Ë«ô.
      

 

1964

Þ™ôø ªïP

Illara Neri

Dedicated to: Thiru Vi Kalyanasundaranar [Thiru Vi Ka],
Great Tamil Scholar

 
          

 

‘îI›ˆ ªî¡ø™’ F¼.M.è™ò£í²‰îóù£˜ (F¼.M.è.), Üõ˜è†°

                                   Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                                 ꣉FJ¡ õ®õ‹; ªê‰îI›ˆ ªî¡ø™
                                                               ꣙H‚ è¬ñ‰î«î£˜ à¬óè™;
                                                裉FJ¡ ªïPò£™ ï™õN 裆®;
                                                                輬íò£‹ F¬óîõ› «õ¬ô;
                                                ð£‰î¬÷  º™¬ô Üôéèô£Œ„ ªêŒ»‹
                                                                ð‡¹¼; ªð‡¬ñ¬ò «ð£ŸÁ‹
                                                ã‰îô£˜ - Üñó˜ - F¼ M.è. ðîˆF™
                                                                âN™ñí‹ ªðÁèÞ‰ Ë«ô.
     

 

1965  

ºˆªî£œ÷£Jó M÷‚è‹

Muthollaayira Vilakkam

Dedicated to: Mahamahopadhyaya Dr UV Swaminatha Iyer

 
   

 

Reverentially Dedicated to The Sacred Memory of Mahamahopadhyaya
Dr. U.V. Swaminatha Iyer, The First and Foremost among Tamil Scholars

 

                                    Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                           ºî¬ôõ£Œ ÜèŠð†´‚ èOÁ Ãõ
                                       º¡õ‰¶ ¹ó‰F†ì F¼ñ£™ «ð£ô„
                           Cî¬ôõ£Œ ÜèŠð†´‚ èôƒA ñ£›A„
                                        Y˜°¡P Ü苹øº‹ ¬ï‰¶ ªï£‰¶
                            Mî¬ô«ï£Œ àÁîI¬ö‚ 裂è õ‰î
                                        iÁ¬ìò£¡
Y˜ê£I ï£î¡ ªîŒõŠ
                            ðîñôK™ މˬô Ü¡H «ù£´
                               ð¬ì‚A¡«ø¡ ðEA¡«ø¡ õ£›ˆ¶ A¡«ø¡.

 

1964

Þ󣂪膴èœ

    Rockettukal [Rockets]

Dedicated to: Kundrakudi Adigalar

îõˆF¼ °¡ø‚°® Ü®è÷£˜, Üõ˜è†°

                                    Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                ªê‰îI›ˆî£Œ ñôó®¬ò ñøõ£„Cô˜;
                                              Y˜F¼ˆî‚ ªè£®õ÷˜‚°‹ Y˜¬ñ I‚裘;
                                ê‰îÞ÷‹ H¬øòE‰î ͘ˆF‚ è¡ð˜
                                               îò£Íô õˆ¬î ï¡° 혉«î£˜;
                                  C‰î¬ù‚° M¼‰îO‚°‹ ð‡¹„ ªê™õ˜;
                                               «î¡ªñ£Nò£™ îIöèˆFŸ °J˜Ü O‚°‹
                                   ܉îí˜; ï™ °¡¬øïè˜ õ£ö õ‰î
                                              Ü®è÷£˜‚ A„CÁË™ àKò ñ.
         

 

1966   

Þ¬÷ë˜ ªî£¬ô‚裆C

 Ilaignar Tolaikkaatchi

Dedicated to: Bharat Ratna C Rajagopalachary [Rajaji], Former Governor-General of India

ð£óî ÞóˆFù‹ Þó£ü£T Üõ˜èO¡ 88-õ¶ ݇´ G¬øM¡ G¬õ£è

Ü¡¹Š  ð¬ìò™   

                                                                                                             

                                                ñ™L¬è ñô˜«ð£™ Éòõ¡; «õî
                                                                õó‹¹Á‹ àðGì îˆF™
                                                ªê£™Lò ªð£¼¬÷ ÝŒ‰îõ¡; CÁ¬ñ„
                                                                ÅöL™ ¹è£Šªð¼ ï¬ìò¡;
                                                ï™Lò™ è¬ôë¡; Côªê£ô£™ ꣡«ø£˜
                                                                ï¡ñù‹ èõ˜‰îõ¡; Ü…ê£
                                                õ™Lò ñ¬ùò ió ó£ü£T
                                                               ñô˜Š ðî‰ ªî£O˜èÞ‰ Ë«ô.
         

 

1966   

ܵ‚è¼ ªð÷Fè‹  

Anukkaru Bouthigam

Dedicated to: Sri TP Meenakshisundaram,
Vice-Chancellor, Madurai-Kamaraj University, Madurai

               

                                      Ü¡¹Š  ð¬ìò™  

                                                Yôñ£˜ îI›ˆ  ¹Kîõˆ ¶Fˆ«î£¡;
                                                                ªêšMò ÷„ ªê‹ñ™;
                                                ë£ôñ£‹ èQJ¡ ꣪øùˆ î‚è
                                                                ñ£N ðôðô ²¬õˆ«î£¡;
                                                «è£ôñ£˜ ñ¶¬óŠ ð™è¬ô‚ èöè‚
                                                                «è£JL¡ ºîŸÁ¬í «õ‰î¡;
                                                î£ô‹ «î£ƒ°‹e ù£†C²‰ îóù£˜
                                                                ñô˜‚ °KòF‰  Ë«ô.

 

1967

ÜPMò™ M¼‰¶ 

Ariviyal Virundhu

Dedicated to: Sri TM Narayanasami Pillai, Tamil Scholar

    àò˜F¼ F.º. ï£ó£òíê£I Hœ¬÷, Üõ˜è†°

                                   Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                 ðƒèò‹ ̈î côñ£™  õ¬ó«ð£™
                                                                ðEI¬ê ªð£Lòóƒ «èê¡
                                                ¶ƒèñ£˜ ð£î‹ ñø‰Fì£ ¾÷ˆ«î£¡
                                                                Éòï™ ÜøªïP 裈¶
                                                ñƒèôŠ ¹è¬öŠ ªðŸøõ¡;  «õö
                                                                õùˆF¼Š ðE¹K Ü¡ð¡;
                                                ðƒèI™ ï£ó£ ò튪ð¼ ï‹H
                                                                ðîñô˜‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

1971

    ñ¬ô ´ˆ F¼ŠðFèœ

Malai Naattu Thirupathikal

Dedicated to: Kanchi Prathivathi Bhayangaram Annangaracharya Swamigal [Great Scholar in Tamil & Sanskrit]

  

装C HóFõ£F ðòƒèó‹ ܇íƒèó£ê£Kò  ²õ£Ièœ Üõ˜èO¡ â‡ðî£õ¶ ݇´ G¬øM¡ ñA›õ£è

                                  Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                 õìªñ£N„ ²¬õ¬òˆ ªî¡øI›Š ðò¬ù
                                                                ñ£Gô‹ MòŠ¹øŠ ð¼Aˆ
                                                FìºÁ ë£ù‚ ªè£‡ìô£Œ õ÷˜‰¶
                                                                «êîù ªó‹ðJ˜ º¬÷‚è‚
                                                èì½ô °õ‚è ñ¬öªð£N ܇íƒ
                                                                è£óõ˜ F¼õ® ñôK™
                                                ²ì˜IèŠ ªðŸÁ õòƒ°è â¡Pˆ
                                                                ÉòË™ êñ˜Šðí‹ ¹K‰«î¡.
         

 

1972

ðóEŠ ªð£N¾èœ   

Paranip-polivukal

Dedicated to: All Tamil lovers outside Tamilnadu

All Speakers and
Lovers of Tamil
whose lot is cast in lands
other than Tamil Nadu      
     

                                      Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                      õ‡íñ£˜ èì¬ô ñ¬ôè¬÷‚ è쉶
                               õòƒ°ð¡ ù£´ªî£ ÁŸÁ
                      F‡Eò ÜPõ£Ÿ èóˆFù£Ÿ ðEèœ
                                 Y¼øŠ ¹K‰¶ï™ ½÷ˆF™
                       ð‡E¬ê ªîŒõˆ îIN¬ù ñøõ£Š
                                   𣃰Á ê«è£îó˜ îƒèœ
                        è‡Eò… ꣡ø ï‡H‚ °õ‰¶
                                   èQ‰îè£ E‚¬èJ‰ Ë«ô.

 

1973

Ü‹¹LŠ ðòí‹

Ampulip-payanam

Dedicated to: Dr D Jagannatha Reddy,
Vice-Chancellor, Sri Venkateswara University, Tirupathi

F¼ŠðF F¼«õƒèìõ¡ ð™è¬ô‚èöèˆ ¶¬í«õ‰î˜ 죂옠 D. êè‰ï£î ªó†®, Üõ˜è†°

                                   Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                               ïœO¼ O¬ì«ò º¬÷ˆîªê… ²ì˜«ð£™
                                                                ïôºøˆ «î£¡Pò Yô¡;
                                                åœOò ÜPM¡ ïŸðò ù£Œ
                                                                忂躋 Fø¬ñ»‹ ªðŸ«ø£¡;
                                                ªîœOò ¾÷ˆî¡;  ð™è¬ô‚ èöè„
                                                                ªêšMò Þîò«ñ «ð£™õ£¡;
                                                Mœ÷¼‹ ¹èö£¡;  Y˜êè‰ ï£î
                                                                «õ‰î‚ °KòF‰ Ë«ô,
      

 

1974

ïñ¶ àì™

Namadhu Udhal

Dedicated to: Chitbhavananda Adigal [Religious Scholar]

           

îõˆF¼  Cˆðõ£ï‰î Ü®è÷£˜ , Üõ˜è†°

                                  Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                                  õƒè ß¡ø ï«ó‰Fó¡ è‡ì
                                                                ñ£‡¹Á èŸð¬ù Mˆ¬îˆ
                                                ¶ƒèñ£˜ è™M„ ꣬ôèœ ñL‰î
                                                                Éòï™ î«ð£õù ñ£‚AŠ
                                                ªð£ƒAò  ë£ùˆ bƒèQ 
                                                                ¹Mªòô£‹ ¸è˜‰Fì„ ªêŒî
                                                âƒè¡ñ£ ºQõ˜ Cˆðõ£  ï‰î˜‚
                                                                A„CÁ ËLKˆ î£ñ£™.
         1976

ªî£¬ô àôè„ ªêô¾

Tholai Ulaga Selavu

Dedicated to: Dr VC Vamana Rao,
Former Vice-Chancellor, Sri Venkateswara University, Tirupathi

F¼«õƒèìõ¡ ð™è¬ô‚ èöè º¡ù£œ ¶¬í«õ‰î˜ ì£‚ì˜ M.C. õ£ñùó£š, Üõ˜è†°

                                    Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                è¬ôñèœ ÞîòŠ ªðŸP¬ò à혉«î£¡;
                                                                輈FQ™ åOJ¬ù õ÷˜Š«ð£¡;
                                                G¬ôJQ™ FKò£Š ð‡HQ™ åO˜«õ£¡;
                                                                «ïò«ñ ªð£¼ª÷ù‚ ªè£‡«ì£¡;
                                                ñ¬ôM÷‚ 裰‹ ð™è¬ô‚ èöè
                                                                ñ£‡H‚ °Á¶¬í ò£«ù£¡;
                                                î¬ô¬ñ꣙ ¹è›«ê˜ õ£ñù ó£M¡
                                                                ꣙H‚ °KòF‰ Ë«ô.
        

 

1977

𣇮 ´ˆ F¼ŠðF蜠

Paandi Naattu Thirupathikal

Dedicated to: Srimad Aandavan

 

                                               ð‚FŠ  ð¬ìò™

                                                   c‡ìõ¡ °íˆF™ «î£Œ°¼ Ãó¡
                                                                «ïòˆ«î£ 켜èQ„ ê£Á‹
                                                «õ‡®ò îO‚°‹ õìªñ£N î‰î
                                                                Mˆîè ñ¬øˆ «î‹
                                                ߇®ªò… 룡Á‹ ð£Œîô£™ ܺ
                                                                Þîòˆ¬îŠ ªðŸP´ Yñˆ
                                                ݇ìõ¡ ð£î ñôKQ™ õ‡ì£Œ
                                                                ܼO¬ùˆ ¶Œ‚è Þ‰  Ë«ô.
         

 

1977     

Religion and Philosophy of Nalayira Divya Prabahdham with special reference to Nammalvar
[
Professor's PhD Thesis]

Dedicated to: Bhrat Ratna Dr S Radhakrishnan

 

Dedicated
to
The Sacred Memory
of
Dr Sarvepalli Radhakrishnan
The Great Modern Interpreter
of Indian Philosophy        

 

1980    

õì´ˆ  F¼ŠðFèœ

Vada Nattu Thirupathikal

Dedicated to: Akobilam Jeeyar Swamigal [Saint]

Ü«è£Hô‹ ÜöAò Cƒè˜ pò˜ ²õ£Ièœ, Üõ˜è†°

                        Ü¡¹Š  ð¬ìò™

              F¼õóƒè‹ îQˆ¶J½‹ ªðKòªð¼ ñ£O¡
                          F¼õ¼œ«ð£™ Iè¾ò˜‰¶, êì«è£ð K¬êˆî
              ªð¼õóƒè¡ î¼A¡ø ï‹F¼õ£Œ ªñ£N«ð£™
                          d´ŸÁ, òFó£ü¡ ð£Sò‹«ð£™ æƒA‚,
                °¼õóƒè¡ ðì˜A¡ø ªð¼‰î‹ð ñ£A‚
                           °ô¾ªð¼ƒ «è£¹óˆ¬î ²óƒèˆ«î õ÷˜‚°‹
                 å¼õ¼ƒªè£œ ÷£„Y¬óŠ ðE¾ì«ù A
                           ༂胪補  ÜöAòCƒ 輂A‰Ë™ àKˆ«î.
       

 

1980    

«ê£ö´ˆ F¼ŠðFèœ - I

Chozhanaattut-thirupathikal - Part I

Dedicated to: Vanamamali Sadagopa Ramanuja Jeeyar Swamigal [Saint]

õ£ùñ£ñ¬ô ñ숶 28-õ¶ ð†ì‹ ÿñˆ ðóñý‹ê êì«è£ð ó£ñ£¸ü pò˜ ²õ£I, Üõ˜èO¡ F¼õ®èO™

                                    ð‚FŠ   ð¬ìò™

                                                «ñ£ùñ£ îõˆF¡  º®ñE  ò£ù
                                                                º°‰îO¡ 輬íJ™ ༰‹
                                                ë£ùñ£ îõ˜èœ ðF¡ñ¼‚ °÷ˆ¬î
                                                                𼃠«è£Jô£„ ªêŒ¶
                                                î£ù«ñ ºîô£‹ °íƒè÷£‹ ðEò£™
                                                                ꣙¹ì¡ ÜôƒèKˆ ¶õ‚°‹
                                                õ£ùñ£ ñ¬ôï… Yò˜î‹ ð£î
                                                                ñôKQŸ Cø‚èÞ‰ Ë«ô.
      

 

1981     

«ê£ö´ˆ F¼ŠðFèœ - II

Chozhanaattut-thirupathikal - Part II

Dedicated to: Kanchi Periyavar

装C è£ñ«è£® dì‹ 68-õ¶ ð†ì‹ ªü舰¼ îõˆF¼ ê‰Fó«êè«ó‰Fó êó²õF ðóñ£ê£Kò ²õ£Ièœ, F¼õ®èO™

                                   ð‚FŠ  ð¬ìò™

                                                ðƒèòŠ ðîˆî£™ ÌI¬ò‚ °¡ø£Š
                                                                ð£õù‹  Ý‚°«õ£˜; «î£Œ‰¶
                                                胬è«ò ºîô£‹ b˜ˆîˆF™  ÉŒ¬ñ
                                                                èO‰FìŠ ¹Kðõ˜; «ï£‚裙
                                                ñƒèôŠ ªð£L¬õ àJ˜ªî£Á‹ G󊹋
                                                                ñ£‡Hù˜; ꉈó«ê èóŠ«ð˜„
                                                êƒèó£ ꣘ò˜ F¼õ® ñôK™
                                                                îO˜‰ªî£O  ªðÁèÞ‰ Ë«ô.
       

 

1981     

ÜèˆF¬í‚  ªè£œ¬è蜠

Akattinai-k-kolkaikal

Dedicated to: Avvai Duraisami Pillai

 

 

                                                Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                                 Êêƒè ËŸ èìL™ «î£Œ‰ªî¿ ªè£‡ì™;
                                                                ¬êõC‰ îˆF¡ Fôè‹;
                                                ñƒèôˆ îI›ˆî£Œ Þîòˆ¬î ñô˜ˆ¶‹
                                                                õ£¡²ì˜; õœ÷ô£˜ ËL¡
                                                ÞƒAî‹ «î¼‹ Ü…C¬øˆ ¶‹H;
                                                                Þñòˆ¬îŠ ¹ô¬ñò£™ ˆ¶‹
                                                ¶ƒèñ£˜ å÷¬õ - ï‹ - ¶¬óê£Iˆ
                                                                «î£¡ø½‚ °KòF‰  Ë«ô.

 

1982    

ºˆF ªïP

Muthi Neri

Dedicated to: Mrs Chellapapa [Wife]

 

⡠ܼ¬ñˆ ¶¬íM F¼ñF âv. ªê™ôð£Šð£¾‚°

                                       Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                                 ªð£ƒAò èô‚è‹ ê£˜î¼ «ð£F™
                                                                Ìóíˆ ªîOõ¼œ ܬñ„꣌;
                                                êƒèìŠ ¹¿‚è‹ «ï˜î¼  «ð£F™
                                                                ꣙𼜠ñôòñ£ ¼îñ£Œ
                                                ¶ƒèñ£˜ i†®¡ bðñ£Œ; âù¶
                                                                ¶¬íMò£‹ ªê™ô𣊠ð£M¡
                                                ñƒèô‚ 迈F™ e÷ò£¡ ÜE»‹
                                                                ñƒèô  Þ‰î Ë«ô.
    

 

1982     

°J™ 𣆴 - å¼ ñFŠd´

     Kuyil Paattu - Oru Mathipeedhu               

Dedicated to: Rasikamani TKC

ÞóCèñE ®.«è. Cî‹ðóï£î ºîLò£˜ (®.«è.C.),  Üõ˜è†°

                                     Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                                  ¹Qî°Ÿ ø£ôˆ î¼MJ¡ ²èˆ¬îŠ
                                                              ¹¶ñ¶ õ£‚AÜ‹ ñ¶¬õ
                                                ÞQòï™ ôºî£Œ àò˜ˆFïŸ øIN™
                                                                Þ¡ð«ñ ñí‰Fì‚ èô‰¶
                                                ïQò¼œ è¬ôë˜; óê¬ù«ò õ®õ£‹
                                                                ÷‹ ªðŸø ªñŒ… ë£Q;
                                                èQ¾Á‹ Ü¡ð˜ âƒèœ ®.«è.C.
                                                                èöŸA‰Ë™ êñ˜Šðí‹ õ£N!
        

 

1982   

ð£…ê£L êðî‹ - å¼ «ï£‚°

                     Panchaali Sabatham - Oru Nokku                        

Dedicated to: Fans of Bharathiar

  

Ü¡¹Š ð¬ìò™

 

'ð£óFŠ Hˆî˜èÀ‚°'

 

                                                                                                          

 

1983     

¹¶‚èM¬î - «ð£‚°‹, «ï£‚°‹

Puthukavithai - Pokkum, Nokkum

Dedicated to: Dr MG Ramachandran,
Chief Minister, Tamilnadu

 

ªð£¡ñù„ ªê‹ñ™, ñ‚èœ Fôè‹, ñ£‡¹I° îIöè ºî™õ˜ F¼.â‹.T. Þó£ñ„ê‰Fó‚°

                                  Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                                  ²ŸÁÁ‹ ã¬ö âOòõ˜ àœ÷‹
                                                                ÉòïŸ «è£Mô£‹; Üõ‡õ£›
                                                ªè£Ÿøñ£˜ ñA›«õ ªîŒõñ£‹; Ü‚
                                                                «è£Fô£ˆ ªî£‡®òŸ Áõ«î
                
                                ïŸøõ «ò£è‹ â¡Áí˜ ºî™õ˜;
                                                                ïŸ°íŠ ªð£¡ñù„ ªê‹ñ™;
                                                àŸøïŸ ø£ò£˜ G蘈îâ‹ Tò£˜‚
                                                                °è‰îè£ E‚¬èJ‰ Ë«ô.
        

 

1983   

Cô «ï£‚A™ ï£ô£Jó‹

Sila Nokkil Naalaayiram

Dedicated to: PR Purushothama Naidu

           

ºˆî˜ àò˜F¼ ¹.ó£. ¹¼«ì£ˆîñ ´, Üõ˜è†°

                            Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                  ºˆî˜èœ ð󣾋 Y˜ˆF꣙ F¼õ£Œ
                                                 ªñ£Nªò‹ ð£Ÿèì™ ï´õ‡
                                  Mˆîè‹ ªð¼°‰ î‡í¼œ à÷ˆ¬î
                                                  «ñ¾ï… «êìù£Œ ñ£ŸPŠ
                                    ðˆFªè£œ èMî£ «ò£èˆ¬îŠ ¹K‰¶
                                                     ð£óèˆ ªî£OJ¬ù õ÷˜‚°‹
                                     Cˆîªù‹ ¹¼«ì£ˆ îñï‹H  ðîˆF™
                                                      F¼M¬ùŠ ªðÁèÞ‰ Ë«ô.
        

 

1983   

ð£óbò‹

Bharatheeyam 

Dedicated to: Justice Dr S Maharajan

Üñó˜ üv®v ì£‚ì˜ âv. ñèó£ü¡,  Üõ˜è†°

                                     Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                 ݃Aô Ü탰‹ ªê‰îI›ˆ ‹
                                                               Ýì™ªêŒ A¡øï£ ¾¬ìò£˜;
                                                æƒAò è‹ð¡ ñ£‡H¬ù «ñŸ°‹
                                                                à혉FìŠ ¹K⿈ î£÷˜;
                                                𣃰Á ¹è›ê£™ «û‚vHò˜ ªð£Fò™
                                                                ðì˜îó„ ªêŒîõ˜; è¬ô„ªê£™
                                                ߃èOˆ ¶ò˜‰«î£˜ âv. ñè ó£ê˜
                                                                Þ¬ê»ì‹ ðEèÞ‰ Ë«ô.
         

 

1983    

è‹ðQ™ ñ‚èœ °ó™

 Kambanil Makkal Kural

Dedicated to: Dr V Varadachariar, Research Advisor,
Pondicherry-French Research Institute, Pondicherry 

 

F¼ŠðF F¼«õƒèìõ¡ ð™è¬ô‚ èöèˆF™ ð™ô£‡´èœ õìªñ£Nˆ
¶¬øJ™ ¶¬íŠ «ðó£CKòó£èŠ ðEò£ŸP 挾 ªðŸø Hø° îŸêñò‹
¹¶„«êK çHªó… ÝŒ¾‚ èöèˆF™ ÝŒ¾ ªïPò£÷ó£èŠ ðEò£ŸÁ‹
ì£‚ì˜ M. õóî£ê£Kò£˜
, Üõ˜è†°

                                       Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                  ¬ð‰¶ö£Œ ªñ÷LŠ ðóñ¬ù »÷ˆFŸ
                                                              ðFˆîõ˜; àðò«õ î‹
                                                 ê‰îî‹ ðJ½‹ ï£Mù˜;  °¡ø£ˆ
                                                            î°F¬ò Üì‚èñ£‹ ªñ¼A†
                                               ì‰îI› ªð£L¬õŠ ªðÁðõ˜; âù‚°‹
                                                                ÝŒªïP 裆®ò ë£ù
                                                ²‰îó˜ õóî£ ê£Kò˜ ð£î„
                                                                ²ìKQ™ ñô˜èÞ‰ Ë«ô.
         

 

1983    

èM¬î ðJŸÁ‹ º¬ø

Kavithai Puyitrum Murai

Dedicated to: All Tamil Teachers

        

èM¬î¬ò  àí˜×†®Š ðJŸP‚ 蟫ð£Kì‹ èM¬î ªõP¬ò Í÷„ªêŒ»‹ îIö£CKò˜èœ, ܬùõ˜‚°‹

                                         Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                                   裊Hò‹  ò£¾‹  èêìø à혉«î£˜;
                                                             èŸðè‹ âùGö™ õ£˜;
                                                ÌŠHò™ è£ì£Œ ñíŠðõ˜; è¬ôèœ
                                                                ¹°î¼ èì™âùŠ ªð£L«õ£˜;
                                                ðJ™ îIö£™  ñ£íõŠ ðJ¬ó
                                                                ì£Á‹ ñ£‡¹ø õ÷˜Š«ð£˜;
                                                ñ£Š¹è› îIö£ CKò˜è† A‰Ë™
                                                                õöƒAùœ ð¬ìòô£Œ; õ£›è!
        

 

1984    

¬êõ êñò M÷‚°

Saiva Samaya Vilakku

Dedicated to: Prof K Satchidananda Murthy, Former Vice-Chancellor,  Sri Venkateswara University, Tirupathi

           

Dedicated to Prof.  K. Satchithananda Murthy (Ex-Vice Chanceller, Sri Venkateswara University, Tirupati)  as a humble  token of the Auther’s  warmest regard and deepest respects and appreciation  of his versatility and sincere admiration of true scholarship.

                                     Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                                 Fƒè÷… ê¬ìò£˜‚ °÷ˆF¬ù ñ¡ø£Œ„
                                                                  ªêŒîõ˜; õ «ñ¬îˆ
                                                ªð£ƒèÁ ¶òó‹ ܬùˆ¬î»‹ èíˆFŸ
                                                                «ð£‚A´ ï¬è„²¬õ„ ªê™õ˜;
                                                ðƒèI™ âO¬ñ ð‡Hù£™ «ñ¼Š
                                                                ð¼Šðî‹ âùŠªð£L ÜPë˜
                                                ñƒèô„ ê„C î£ù‰î ͘ˆF
                                                                ñ£‡H‚ °KòF‰ Ë«ô.
     

 

1984    

õ£¬öò® õ£¬ö

Vaazhaiyadi Vaazhai

Dedicated to: CN Annadurai, Former Chief Minister, Tamilnadu

           

Þ¼ð ËŸø£‡®™ êÍè‹ ÜóCò™ ݆C ÞõŸP™ î‹ Þ¬íòŸø «ð„ꣽ‹ ⿈‹  ªêòô£ŸÁ‹ Føù£½‹ àœ÷ˆ ÉŒ¬ñ»ì¡ ðEò£ŸPˆ îIöè õ£Q™ ¶¼õ e¡ «ð£ô  Fè¿‹ «ðóPë˜ Ü‡í£, Üõ˜è†°

                                   Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                 ñ¡Qò  ¹è›ê£™  îIö˜î‹ ªï…ê
                                                               ñôK‹ è¬ôõ÷ˆ ô
                                                ï¡ùò… ꣡ø î ô¬ñ„ê˜
                                                                ïò‰F´‹ YKò à÷ˆ¶‹
                                                ªê¡¬ùñ£ ïèK¡ èìŸè¬óŠ ¹øˆ¶‹
                                                                YKò ïŸÁJ™ ¹K»‹
                                                î¡Qè˜ Þ™ô£„ YKò ܇í£
                                                ñô˜‚ °KòF‰ Ë«ô.         

 

1985    

¬õíõ à¬óõ÷‹

Vainava Uraivalam

Dedicated to: Mahavidwan K Venkatasamy Reddiar [Great Tamil Scholar]

           

Ìɘ ²õ£Ièœ â¡Â‹ º¶ªð¼‹¹ôõ˜ , ñè£Mˆ¶õ£¡ A. «õƒèìê£I ªê†®ò£˜, Üõ˜è†°

                                       Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                 ï¡ùò… ꣡ø  ¾÷ˆF¬ù Ý›õ£˜
                                                               ïM¡ø¼œ ñ¬øèÀ‚ èOˆ¶‹
                                                ð¡ù¼‹ ¸†ð ÜPM¬ùŠ ¹ô¬ñŠ
                                                                ð£õô˜ îƒèÀ‚ èOˆ¶‹
                                                ªð£¡ªùùˆ Fè¿‹ åŠHô£ ¾J¬óŠ
                                                                Ìóí  ï£óíŸ èOˆ¶‹
                                                ñ¡Qò ¹è›ªè£œ «õƒèì ê£I
                                                                õœ÷ô£˜‚ °KòF‰ Ë«ô
       

 

1985    

î‹Hó£¡ «î£ö˜

Thambiran Thozhar

Dedicated to: Pulavar KC Kuppusamy Reddiar [Tamil Teacher]

           

î‹Hó£¡ «î£ö˜ ‘àöõ˜ «î£ö¼‚°’

                                      Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                ð‡Eò™ îI¬ö ïôºø‚ 蟫ø£˜;
                                                                ðò¡î¼ ªî£‡´èœ  ¹K‰«î£˜;
                                                F‡Eò à÷ˆ«î£˜; «î£¡Pò êÍè‹
                                                                CøŠ¹ø åOõöƒ èPë˜;
                                                自íù õ÷˜‰î ¹î™M¬ò âù¶
                                                                裡º¬÷‚ èOˆîê‹ ð‰î˜;
                                                ï¡ù¼‹ ¹è›ê£™ °Š¹ê£ IŠ «ð˜
                                                                ï‹ð˜‚°Š ð¬ìò™ މ˙.
   

 

1985    

Collected Papers [Silver Jubilees Commemoration of the Dept of Tamil at Sri Venkateswara University, Tirupathi]

 
Collected Papers

Dedicated to: All Research Guides

     

Respectfully dedicated to that small world of scholarship which while content to remain ‘unseen and unknown’ out of becoming humility yet is the fountain-head of the highest inspiration of creativity and architect of  change and progress - the world of the directors and guides  of true research.       

                                       Ü¡¹Š ð¬ìò™                        

                         ðŸðô õ®ªõ£  ªì‡íñ£‹ ܬôèœ
                                      𣃰ø ܬô‰F´‹ à÷ˆF™
                        èŸð¬ù àîõ ÝŒªõ¡Â‹ èôˆ¬î‚
                                      èOŠ¹ì¡ ïìˆF° «õ£˜‚°Š
                     ªð£Ÿ¹Á‹ åO¬ò ì£Á‹ õöƒ°‹                                 
                                       ¹¬óòÁ èôƒè¬ó M÷‚裌
                        GŸð«î ðEò£Œ‚ ªè£À‹ªïP ò£÷˜
      

 

1986    

ë£ù ê‹ð‰î˜

Gnanasambhandhar

Dedicated to: PBK Raja Chidambaram [Philanthropist]

 

F¼„C ñ£õ†ì‹  ªð¼õ÷ï™Ö˜ ð‡ì°ôˆ «î£¡ø™ ߈¶õ‚°‹ Þ¡ð‹ è‡ì ªð¼‰î¬è»‹ ݆Cˆ ¶¬øJ™ ܼ‰ªî£‡ì£ŸP ÝCKòŠ ªð¼ñ‚èœ, ã¬ö âOòõ˜èœ Þõ˜èœ  àœ÷ˆ¬î‚ èõ˜‰îõ¼‹ ´Š ðŸø£÷¼ñ£ù F¼. PBK. Þó£ü£ Cî‹ðó‹, Üõ˜è†°

                                           Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                åŠHô£Š ð‡ð¡; ¸†ðñ£˜ ÜPë¡;
                                                               àÁõ¶ «î˜‰¶í˜ Mø«ô£¡;
                                                FŠHò‹ I‚è ªè£œ¬èò¡; ÜPë˜
                                                                C‰î¬ù‚° M¼‰î¼œ Føˆî¡;
                                                ¶Šð¬ñ à÷ˆî¡; ⃰ô M÷‚裌ˆ
                                                                ¶ôƒ°«õ£¡; GòF¬òˆ ªîO‰«î£¡;
                                                ªêŠðñ£˜ ‘Þó£ü£ Cî‹ðó‹ â¡Â‹
                                                                ªê‹ñ½‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

1986    

‚èóê˜

Naavukkarasar

Dedicated to: SR Naga Reddiar [Philanthropist]

F¼„C ñ£õ†ì‹ ¬õKªê†®Š ð£¬÷ò‹ ð‡ì°ôˆ «î£¡ø™  ߈¶õ‚°‹ Þ¡ð‹ è‡ì ªð¼‰î¬è Cõ«ùê„ ªê™õ˜ F¼ âv. ݘ. ï£è ªó†®ò£˜, Üõ˜è†°

                                         Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                ªê‰îI›‚ è¡ð˜; ð‡HQ™ àò˜‰«î£˜;
                                                                F¼‰¶ªñ‹ °ô‚èF ó£«ù£˜;
                                                C‰î¬ù õ÷˜‚°‹ M¼‰î¼œ ÜPë˜;
                                                                YKò õœ÷ô£˜‚ è¡ð˜;
                                                ï‰îL™  ô£î ï£ñèœ ªð£Lò
                                                                ïƒè¬ô‚ «è£M¬ôŠ ð¬ìˆ«î£˜;
                                                ê‰îñ£˜ ï£è ªó†®ò£˜‚ A‰Ë™
                                                 ꣙¹Á è£E‚¬è ò£ñ£™.

 

1987   

Ý›õ£˜èO¡ Ýó£ ܺ¶

 Alwarkalin Aaraa Amuthu

Dedicated to: Dr GT Gopalakrishna Naidu, Former Vice-President, Medical Council of India

 

  

 

ñ£õ†ì ïôõ£›¾ˆ¶¬ø ÜFè£K,  «è£¬õ (挾), º¡ù£œ î¬ôõ˜, Þ‰Fò ñ¼ˆ¶õ‚ èöè‹, îI›ï£´, º¡ù£œ ¶¬íˆ î¬ôõ˜, Þ‰Fò ñ¼ˆ¶õ‚ èöè‹ (¬ñò‹), ¹¶F™L, ì£‚ì˜ GT  «è£ð£ôA¼wí ´, Üõ˜è†°

                                             Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                 «õƒèìˆ îŠð¡ F¼õ¼† ´¬øJ™
                                                               M¼Š¹ì¡ «î£Œðõ˜; Ý›õ£˜
                                                𣃰ø õöƒ°‹ ܺF¬ù »‡´
                                                                ð‡¹Á ïòªñô£‹ ¸è˜«õ£˜
                                                惰ñ£ õ†ì‹ ðôïô‹ è£í
                                                                åŠHô£Š ðEè¬÷Š ¹K‰«î£˜;
                                                «îƒ°Y˜ ì£‚ì˜ «è£ð£ô A¼wí„
                                                                ªê‹ñô£˜‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

1987   

M†´ Cˆî¡ MKˆî îI›

Vittu Chithan Viritha Tamil 

Dedicated to: K Venkatarasamy Naidu, Former Minister, State of Madras & Former Chairman, TTD Board, Tirupthi

  

ªê¡¬ù ñ£Gô Þ‰¶ êñò ÜøG¬ôòˆ¶¬ø º¡ù£œ ܬñ„ê˜, F¼ñ¬ô-F¼ŠðF «îõvî£ù º¡ù£œ ݆C‚°¿ˆ î¬ôõ˜, ªê¡¬ù ÿ ¬õíõ ñè£êƒè  º¡ù£œ î¬ôõ˜, ðˆñÿ K. «õƒèìê£I ´, BA.BL., Üõ˜è†°

                                Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                 惰裉 bò ªïPJQŸ Høö£
                                                               àˆîñ¡; F¼ªï´ ñ£¬ôŠ
                                                𣃰øŠ «ð£ŸÁ‹ Ü¡Iù¡; M‡E™
                                                                ð옉ªî¿ 裘ºA™ ܬùò£¡;
                                                ò£Œèµ‹ âõ¼‹ «ð£ŸPò ܬñ„꣌
                                                                ÜŸ¹î„ ªêò™ðô ¹K‰«î£¡;
                                                «õƒèì ê£I ´ ðîˆF™
                                                                «ñ¾è£ E‚¬èò‰ Ë«ô.

 

1988

îI› Þô‚AòƒèO™ Üø‹ - cF - º¬ø¬ñ 

Tamil Ilakkiyangalil -Aram, Needhi & Muraimai

Dedicated to: Dr M Anansayanam Iyengar, Former Governor, Bihar & Former Speaker, Lok Sabha

 

F™LŠ ð£ó£Àñ¡ø º¡ù£œ êð£ï£ò輋 d裘 ñ£Gô º¡ù£œ ÝÀ+ F¼«õƒèìõ‚° Ü®¬ñ»‹, ¬õ°‡ì õ£C»ñ£Aò F¼. ñ£ìÌC Üù‰îêòù‹ ÜŒòƒè£˜, Üõ˜è†°

                                     Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                                 FšMò ñ£ù «õƒèìˆ îŠð¡
                                                                F¼õ® ñô˜î¼ ¾÷ˆî¡;
                                                蚬õ«ê˜ ñ‚èœ àò˜¾ø à¬öˆî
                                                                è‡Eò¡; 裉FJ¡ ªî£‡ì¡;
                                                ÜšMò‹ ÜPò£„ ꣙Hù¡! ⡬ù
                                                                Ü¡Hù£™ ð‡Hù£™ HEˆ«î£¡;
                                                ªêšMò Üù‰î êòùñŒ òƒè£˜
                                                                «êõ®‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

1988  

𣆴ˆ Fø¡

 Paatthut-tiran

Dedicated to: M Natesasa Mudaliar, Former Tamil Professor,
St Joseph College, Trichy

 

F¼„C ¹Qî ŬêòŠð˜ è™ÖKˆ îI›Š«ðó£CKò˜ (Üñó˜) F¼. º. ï«ìêºîLò£óõ˜è†°

                                       Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                                ïŸøõ˜ ð󣾋 Cõˆ¬î«ò «ðµ‹
                                                               ïôˆFù˜; ªê‰îI› àòó
                                                àŸø ê…YM ÜOˆîõ˜; îIN¡
                                                                åOJ¬ù âù‚輜 Yô˜;
                                                èŸøõ˜ Mò‚°‹ ¹ô¬ñ«ò õ®õ£‹
                                                                è‡Eò˜;   F‡Eò à÷ˆî˜;
                                                ªè£Ÿøñ£˜ ï«ìê ºîLò£˜ Ü¡HŸ
                                                                °ô£¾è ÞˆF¼ Ë«ô.

 

1989  

è™M à÷Mò™ «è£†ð£´èœ 

Kalvi Ulaviyal Kotpadugal

Dedicated to: Prof Gurusamy Reddiar, Prof of Psychology, Govt Teachers' College, Chennai

 

«ðó£CKò¼‚° 1940-41Þ™ è™M à÷Mò™ èŸHˆî «ðó£ê£¡, ¬ê¬î ÝCKò˜ è™ÖK à÷Mò™ «ðó£CKò˜ °¼ê£I ªó†®ò£˜,   Üõ˜è†°

                                  

                                                Ü¡¹Š ð¬ìò™
                                                                
                     îô‹¹è› ¬ê¬îŠ ðJŸC‚è™ ÖK
                             ê£™¹øŠ ¹K‰î«ð ó£ê£¡
                     ïô‹ªð£L à÷ˆF¡ Þò™H¬ù MK‚°‹
                             ë£ùÅ Kòªùùˆ F蛉«î£¡,
                     ¹ô‹ªðø âù‚° ¸‡µí˜ õOˆî
                              ¹‡Eò¡; î‡Eò¡; âƒèœ
                     °ô‹¹K îõˆî£™ õ¼°¼ ê£I
                               ªè£‡ì½‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

1989  

ñ£E‚èõ£êè˜

 Manickvasagar

Dedicated to: K Rajamanickam Chettiar [Philanthropist], Chittoor, Andhra Pradesh 

 

CˆÉ˜ - è†ìñ„C (݉Fó‹) ¹è› I‚è ªõ™ô‹  ñ‡® ÜF𼋠ܼ†Hóè£ê õœ÷ô£K¡ F¼ˆªî£‡ì¼‹ º¼è ð‚ ߈¶õ‚°‹ Þ¡ð‹ è‡ìõ¼‹ õEè°ôˆ F¼„ªê™õ¼ñ£Aò ºˆî˜ K. Þó£êñ£E‚è‹ ªê†®ò£˜, Üõ˜è†°

                                   Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                èœ÷M› ñô˜«ï˜ F¼õ¼† ð£MŸ
                                                                è¬ô„²¼‹, ð£AJ¡ ¹Ÿ«ø£˜,
                                                åœOò CˆÉ˜„ êƒèƒ°¡ ø£A
                                                                惰øˆ F¼ŠðE ¹K‰«î£˜;
                                                õœÀõ˜ îƒèŠ ðî‚舶 ñE«ð£™
                                                                õòƒA«÷£˜; ïŸ°í„ ªê‹ñ™;
                                                ªîœOò ¹è›ê£™ Þó£êñ£ E‚è„
                                                                ªê†®ò£˜‚  °KòF‰ Ë«ô.

 

1989

êì«è£ð¡ ªê‰îI›

 

Sadagopan Senthamizh

Dedicated to: K Santhanam Reddiar [Philanthropist]

¬õíõ„ ªê™õ¼‹ ߈¶õ‚°‹ Þ¡ðƒ è‡ìõ¼‹ ¬õ°‰îõ£C»ñ£ù ªê£˜í£×˜ F¼.«è.ê‰î£ù‹ ªó†®ò£˜,  Üõ˜è†°

                                    Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                  Fƒèœ«ï˜ ºèˆ¶ ï£óí¡ Ü¼O™
                                                              F¬÷ˆîõ˜; F¼ñèœ Ü¼÷£™
                                                ñƒèô„ ªê™õ‹ ò£¬õ»‹ ªðŸÁ
                                                                ñA›‰îõ˜; ï£îò£ ºù˜«ð£™
                                                ¶ƒèñ£˜ ð‡ð£™ Hóð‰î‹ ò£‡´‹
                                                                ¶ôƒ°øˆ ªî£‡´ªêŒ õœ÷™;
                                                ⃰ô bð‹ ªð£¼M™ ê‰î£ù
                                                                ã‰îô£˜‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

1992  

ðóè£ô¡ ¬ð‰îI›

 Parakalan Painthamizh

Dedicated to: Justice N Krishnaswamy Reddiar

  

ñFŠ¹‚°‹ ñKò£¬î‚°‹ àKò 挾ªðŸø ªê¡¬ù àò˜cF ñ¡ø cFòóê˜ üv®v N. A¼†®í£I ªó†®ò£˜,  Üõ˜è†°

                                        Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                 ªð¼‰F¼ à÷ˆî˜;  õ£Œ¬ñò£™ ë£ù‹
                                                               HøƒAìŠ HøƒAìŠ ªð£L«õ£˜;
                                                F¼‰Fò cF‚  «è£Lù£™ ßê¡
                                                                F¼õ® ªî£†ìïŸ Yô˜;
                                                ܼ‰îI› «ð£ô ÞQòõ˜;  â¡ð£™
                                                                Ü¡H÷˜; à÷õ÷‹ ï™°‹
                                                ñ¼‰Fù˜; âƒèœ A¼†®í ê£I
                                                                õœ÷½‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

1991

ð£«õ‰î˜ ð£óFî£ê¡
( å¼ è‡«í£†ì‹)                                                        
    

 Paaventhar Bharathidasan -  Oru Kannottam

Dedicated to: Thanthai Periyar

 

î¡ñ£ù (²òñKò£¬î) Þò‚èˆ î¬ôõ˜ î‰¬î ªðKò£˜
ß.ªõ. Þó£ñê£I, Üõ˜è†°

                                      Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                èì¾O¡ ªðòó£™ M¬÷‰F´‹ èò¬ñ‚
                                                                è¬÷ªò™ô£‹ è¬÷ð°ˆ îP«õ!
                                                ñì¬ñªè£œ ê£F ñîªñ‹ «ðŒèœ
                                                                ñ®‰Fì â¿ð¬ì‚ èô«ñ!
                                                Fìªñ£´ îIö˜ îò£Œ ñF‚èˆ
                                                                F蛉F´‹ 弪ð¼ õ£›«õ!
                                                àì™ ªð£¼œ ò£¾‹ îINù‹ àòó
                                                                àîM«ò£Œ! àù‚A¶ ð¬ìò™.

 

1993

õ£Œªñ£N»‹ õ£ê躋 

Vaaymozhium Vaasakamum

Dedicated to: Prof Dr SV Chittibabu, Former VC, Annamalai & Madurai-Kamaraj Universities

 

ñ¶¬ó è£ñó£ê˜, ܇í£ñ¬ôŠ ð™è¬ô‚ èöèƒèO¡ º¡ù£œ ¶¬í«õ‰î¼‹, މ ÜóC¡ àò˜ñ†ì‚ è™M‚ °¿M¡ ¶¬íˆ î¬ôõ¼ñ£ù «ðó£CKò˜ ì£‚ì˜ ¬ê.«õ.C†®ð£¹, Üõ˜è†°

                                     Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                M¬öM¬ù õöƒ°‹ Éò裉 î£ó‹
                                                                MóMò ªê£™Lù£˜; Ü¡ð£™
                                                °¬öM¬ùŠ ªðŸø ¾÷ˆFù£˜; Þòƒ°‹
                                                                °O˜ñô˜‚ 裪õ£Šð£˜; ꣙ð£‹
                                                ñ¬öJù£™ â™ô£Š ðJ˜è¬÷ õ÷˜‚°‹
                                                                ñ£‡Iù˜; ïŸÁ¬í «õ‰î˜;
                                                ðö°ªî£ PQ‚°‹ C†®ð£  ªð¡Â‹
                                                                ð‡Hù˜‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

1994

ïõMî ê‹ð‰î‹

 Navavitha Sampandham

Dedicated to: A Sadagoparamanuja Swamigal

    

ã‰É˜ F¼. â. êì«è£ðó£ñ£Âü ²õ£Ièœ, Üõ˜è†°

                                       Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                  î÷˜Mô£ˆ Éò¡; â‹Hó£¡ ð£î
                                                              î£ñ¬ó ñô˜‰îï™ Þîò¡;
                                                Ü÷Mô£Š ¹è›ê£™ ¬õíõ Ë™èœ
                                                                ܬùˆ¬î»‹ Føºø‚ 蟫ø£¡;
                                                ¶÷õ‹«ï˜ ã‰É˜ ê£Iâ¡ øPë˜
                                                                ªî£¿FìŠ ¹¶¬õõ£› ªê‹ñ™;
                                                õ÷˜êì «è£ðó£ ñ£¸ê¡ â¡Â‹
                                                                õœ÷½‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

1995

¬õíõ„ ªê™õ‹

 Vainava Selvam

Dedicated to: Kottur Aranganatha Mudaliar [Vaishnavite & Philanthropist]

 

ªè£¬ì õœ÷™, ¬õíõ„ ªê‹ñ™ «è£†Ç˜ Üóƒèï£î ºîLò£˜, Üõ˜è†°

                                  Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                Fƒèœ ºèˆ¶„ «êJ¬ö ñí£÷¡
                                               îƒA ñA¿‹ îè¾Á‹ à÷ˆî˜
                                                àŒõ¬è 裆® àô¬èˆ F¼ˆ¶‹
                                                ¬õíõ ªïPJ¡ õ÷ˆF™ «î£Œõ˜;
                                                ܼ‹ªð£¼œ ß†ì™ ÜøˆF¡ ªð£¼†ªì‹
                                                ªð¼‹ªð£¼œ «î˜‰¶ Høƒ°‹ ªè£¬ìJù˜;
                                                õ…êI™ àí˜õ£Œ ñ£‡¹Á ªïPò£™
                                                ªê…²ì ó£Aˆ F蛉î ï¬ìJù˜;
                                                õ£›õ£˜ ë£ù ñó¬ð M÷‚Aò
                                                Ý›õ£˜ ðÂõL™ Ýöƒè£™ ð†ìõ˜;
                                                Í¡ø£‹ è‡¬í º¬øò£™ õ탰‹
                                                «î¡«î£Œ è™M¬ò„ CøŠ¹øˆ î¼ðõ˜;
                                                F¼ñèœ «ð£ô„ CøŠ¬ðŠ ªðŸø
                                                å¼ñèœ î¡¬ù àõŠHŸ ªðŸøõ˜
                                                ºŸð´‹ Üóƒè ï£î ºîLò£˜
                                                蟹Á‹ Ü¡¹‚ è£E‚¬è މ˙.

 

1999

ºˆîI›‚ è£õô˜  A.Ý.ªð. M²õï£î‹

   Muthamizh Kavalar KAP Viswanatham

Dedicated to: All Tamil Scholars

 

º¡¬ùò, Þ¡¬øò, H¡¬ùò îI›„ ꣡«ø£˜è†°

                                      Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                 àœÀ¬ø î¡ù£™ Þ¬ø„Cò£™ ªî£¡Û™
                                                               à혉F´‹ â¿õ¬è Gôˆ¬îˆ
                                                ªîœO¡ «î£¡PŠ ªð£¡ªù£´ ñE¬òˆ
                                                                F¬êªòô£‹ MòŠ¹ø â´ˆ¶
                                                õœ÷ô£Œ ÜP똂 èOˆîô£™ ¹ô¬ñ
                                                                õòƒAò YKò ꣡«ø£˜
                                                åœOò ïô…ê£ô F¼õ® ñôK™
                                                                àõŠHQŸ ªð£Lè މ˙.

 

1999

cƒè£î G¬ù¾èœ- I

Neengatha Ninaivukal - I

Dedicated to: Dr PT Manoharan, Vice-Chancellor, University of Madras

  

ÜPMò™ õ™½ï˜ ªê¡¬ùŠ ð™è¬ô‚ èöèˆ ¶¬í«õ‰î˜ «ðó£CKò˜ ªõ.î. ñ«ù£èó¡, Üõ˜è†°

                                        Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                ÜPMò™ ÜPë˜;  «ï˜¬ñ꣙ ªê‹ñ™;
                                                                Ü÷Mòô£Š ªð¼¬ñ «ê˜ ܇í™;
                                                àÁ¹è›„  ªê¡¬ùŠ ð™è¬ô‚ èöè‹
                                                                àò˜¾øŠ ¹ˆFô‚ AòˆF¡
                                                ¶¬øî¬ù‚ è‡ì îQˆ¶¬í «õ‰î˜
                                                                Éòï¡ ªïPðì˜ «î£¡ø™;
                                                G¬ø»¬ì ÜPë˜ ñ«ù£èó¡ îù‚°â¡
                                                               «ïòñ£˜ ð¬ìò™ ÞŠðÂõ™!

 

2001 

ð£«õ‰îK¡ 𣆴ˆFø¡  

Paavendarin Paattuthiran

Dedicated to: Prof K Anbazhagan, Former Minister, Government of Tamilnadu         

«ï˜¬ñ»‹ èì¬ñ»‹ à¼õ£èˆFè¿‹ «ðó£CKò˜
è. Ü¡ðöè¡ Üõ˜è†°

Ü¡¹Š  ð¬ìò™
                                                                               
ï‰îI› ªñ£NJ™ º‰¶Á ¹ôº‹
        ªî£¬ô  M™ô«î£˜ à¬ó»‹
    ¬ð‰îI›‚ è™M ðJŸP´ ¶¬øJ™
     ð¿ˆîð† ìPªõ£´ õ£›M™
                   ªï£‰¶õ‰ î¬ì‰«î£˜ è¬÷èí£Œ M÷ƒ°‹
        «ï£¡¬ñ»‹ îI›ïò‹ ¶À‹ð
ªê‰îI› «ðC„ Cõ‰¶÷ ‹
  F蛉¶«÷£Œ Gù„C¶ð¬ìò™!         

 

2001

ñ£ùõ˜

Thaayumaanavar

Dedicated to: Father Jerome D'Souza, Former Principal, St Joseph College, Tiruchirappalli, Tamilnadu

 

ñ£í£‚è˜ð£™ Ü¡¹‹ ð£êº‹ «ï꺋 ªè£‡ì ܼÀ¼õ£ò ܼœî‰¬î ªü«ó£‹ ®’ ªê÷ú£ Üõ˜èœ,  F¼õ®è†°

                                  Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                 ê†ìˆ¬î ñ£ŸP ÜøˆF¬ùŠ ¹ó‚°‹
                                                               ꣙Hù˜; «õFJò™ 𮊬ð
                                                Þ†ìªñ£ ªìù‚° õöƒAò Yô˜;
                                                                Þ¬íJô£ APˆ¶õˆ ªî£‡ì˜;
                                                C†ìó£ îLù£™ êñòƒèœ èì‰î
                                                                YKò ܉îí˜; ¹Qî˜;
                                                ñ†ìÁ ¹è›ê£™ ªü«ó£‹ ®’ªê÷ú£
                                                                ñ£‡ð®‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

2001

î‰¬î ªðKò£˜ C‰î¬ùèœ

Thanthai Periyarin Sinthanaikal

Dedicated to: Disciples of Thanthai Periyar

ªðKò£˜ õN ïìŠðõ˜‚°

ãø‚°¬øò â‡ð´‚è£ô‹ ªî£ì˜‰¶ ï¬ìªðŸø î‰¬î ªðKò£˜ Üõ˜èO¡ ð«îê ªñ£Nè÷£™ MNŠð¬ì‰î ªðKò£˜ õN ïìŠðõ˜‚°

                                   Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                ¹øˆFQ™ ªõÀˆ¶‹ ÜèˆFQ™ èÁˆ¶‹
                                                                ªð£Œî¬ù ªñŒªòùŠ «ð²‹
                                                Føˆ«î£´ ï£À‹ b¬ñ«ò ¹K‰¶
                                                                FK‰F¼ ñ£‰î˜èœ ï´«õ
                                                ¹øˆFQ™ èÁˆ¶‹ ÜèˆFQ™ ªõÀˆ¶‹
                                                                ªð£¼‰Fò ªê£™«ô£´‹ ªêò™è¬÷
                                                ÜøˆFQŸ Høö£ ¶í˜‰îï‹ ªðKò£˜
                                                                Ü¡ð˜è† A‰îË™ ð¬ìò™!

 

2001

¬êõ Cˆî£‰î‹ - æ˜ ÜPºè‹

Saivasiddhantham - Or Arimugam 

Dedicated to: Mei Kanda Devar [Saint]

 

 

‘¹Qî‹ â‹ ܈¬õî ªñŒè‡ì ï£î¡’  ªñŒè‡ì «îõQ¡ ªð£¡ù®è†°

                                    ð‚FŠ ð¬ìò™

                                                 ꣈Fó ªïP¬òˆ ɪõùˆ îœOˆ
                                                               ¬ùŠ¹ â‹ñ¶ ñ£‰FŠ
                                                ̈Fóœ è£M™ ¶¬öñ¶ 裋«ð£™
                                                                ¹™Lò ªð£FõN  «ò£®
                                                eˆFè› A¡ø  Íõ¬èŠ ð²‚èœ
                                                                ªõPªòô£‹ 崃躉 °
                                                ňFó‹ î¡ù£™ ò£ˆîªñŒ è‡ì£˜
                                                                ¶¬íò®‚° àKò¶Þ‰ Ë«ô.

 

2001

¬êõº‹ îI¿‹

Saivamum Thamizhum

Dedicated to: Umapathi Deva Nayanar [Saiva Saint]

 

↴ Cˆî£‰î ꣈Fóƒèœ ܼOò ªè£Ÿøõ¡°® àñ£ðF Cõˆ¶‚°Š

                                      ð‚FŠ ð¬ìò™

                                                  ïŸøõ˜ ð󣾋 Cõðó‹ ªð£¼†«è
                                                                ï£òè‹ î¬ùïQ  M÷ƒ°‹
                                                ªðŸP꣙ ¹¼û è£óñ£Œ M÷ƒ°‹
                                                                ªð¼‰î¬è Þ¼‰îI›‚ °KC™
                                                ªõŸPªè£œ ¬êõ Cˆî£‰î  ñó¬ð
                                                                M÷ƒA´‹ èF˜ñE M÷‚è‹
                                                ªè£Ÿøõ¡ °®õ£› àñ£ðF CõˆF¡
                                                                °Oó¼† °KòF‰ Ë«ô.

 

2001

ÜPMò™ «ï£‚A™ Þô‚Aò‹, êñò‹, õ‹

Ariviyal Nokkil Ilakkiyam, Samayam, Thathuvam

Dedicated to: Prof TMP Madadevan, Founder-Director,
Dr S Radhakrishnan Advanced Centre of Philosophy,
University of Madras

 

ì£‚ì˜ âv. Þó£î£A¼†®íQ¡ àò˜¾Á õ ÝŒ¾  GÁõù ºî™ Þò‚°ï˜ «ðó£CKò˜  TMP. ñ裫îõ¡,  Üõ˜è†°

                                          Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                îˆîõˆ ¶¬øJ™ M÷‚A¬ù Þ†ì
                                                                ꣙Hù˜; ð‡Hù£™ àò˜‰«î£˜;
                                                CˆFó‹ ꣡ø Ë™è¬÷Š ð‡¹
                                                                Fó›î¼‹ ݃Aôˆ îOˆ«î£˜;
                                                Mˆîè Ý›õ£˜ ð蘉î܈ ¶Mî‹
                                                                M÷‚ªèù â¬ùºù‹ ðEˆ«î£˜;
                                                ¹ˆî«ù ܬíò ñ裫îõ ï‹H
                                                                ªð£¡ù®‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

2001

îIN™ ÜPMò™ ªê™õ‹

Thamzhil Ariviyal Selvam

Dedicated to: Dr APJ Abdul Kalam, President, Republic of India

 

Þ‰Fòˆ F¼ï£†®¡ Þ¬íòŸø ÜPMò™ ÜP뼋 Þ‰Fò‚ °®òóC¡ î¬ôõ¼‹ Ýù ð£óî óˆù£ ì£‚ì˜ â.H.«ü. ÜŠ¶™ èô£‹, Üõ˜è†°

                                    Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                                 ïŸ°í„ ªê‹ñ™ Üì‚è«ñ à¼õ£‹
                                                                ï£òè˜ ð£óî óˆù£;
                                                CŸðó Þò™¬ð ï¡°í˜ î¬ôõ˜
                                                                YKò 졹 I‚裘;
                                                ªð£Ÿð¬ñ «î¬õ ÜOˆîïŸ Yô˜;
                                                                ªð£L¾Á‹ ñ‚èO¡ î¬ôõ˜;
                                                èŸð¬ù èì‰î Þò™Hù˜ ÜŠ¶™
                                                                èô£º‚«è àKòF‰ Ë«ô.

 

2002 

𣇮ò¡ ðK²
å¼ ñFŠd´
 

Paandiyan Parisu - Oru Mathippeedu

Dedicated to: Dr M Karunanidhi, Former CM, Government of Tamilnadu

ï£ìP‰î ï™ôõ˜ ì£‚ì˜ è¬ôë˜ º. è¼í£GF Üõ˜è†°

Ü¡¹Š  ð¬ìò™
                                                                               
      Þô° 𣇮ò˜ «êóô˜ «ê£ö˜èœ
    âFKô£Š ð™ôõ˜ ðô¼‹
                     ñ¬ô¾ ªè£‡®ì˜Š ð†´º¡ ݇ìÞ‹
                  ñ‡E¬ù õPòõ¡ ªêŒ«ð£™
       àô° «ð£ŸPì å¼îQ ݇®´‹
    àò˜è¼ í£GF ò£°‹
               è¬ôë˜ â¡ªø£O˜ èFóõŸ ªè¡CÁ
             ¬è»¬ø ò£°‹ÞŠ ðÂõ™!

 

2002

𙲬õ M¼‰¶

Palsuvai Virundhu

Dedicated to: Dr K Venkatasubramaniyam, Member, Planning Commission, Government of India

 

  

º¡ªùò îIöè‚ è™ÖK‚ è™Mˆ ¶¬ø Þò‚°ï¼‹, º¡¬ùò 𣇮„«êK ñˆFò ð™è¬ô‚ èöè ºî™ ¶¬í «õ‰î¼‹, Þ‰Fò ÜóC¡ F†ì„ CøŠ¹‚°¿ àÁŠHù¼ñ£Aò 죂옠 K «õƒèì ²ŠHóñEò‹,  Üõ˜è†°

                                        Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                 åŠð¼‹ ¹è›ê£™ õœÀõ˜ °øO™
                                                               àõŠ¹ì¡ «î£Œ‰îõ˜ â¡Á‹
                                                ªêŠðñ£˜ è™Mˆ ¶¬øJ¬ù àò˜ˆ¶‹
                                                                ªê‹ñô£˜ ¹¶¬õñ£ GôˆF¡
                                                åŠð¼‹ Y˜ê£™ ð™è¬ô‚ èöèˆ
                                                                ¶òKò ïŸÁ¬í «õ‰î˜
                                                ²ŠHó ñEò‹  â¡Áô  «è£¶‹
                                                                Éòõ˜‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

2002

èMñEJ¡ îI›ŠðE - å¼ ñFŠd´

Kavimaniyin Thamizh Pani - Oru Mathipeedu

Dedicated to: Prof M Shanmugham Pillai, Thirukkual Chair, Dept of Tamil Literature, University of Madras

 

ªê¡¬ùŠ  ð™è¬ô‚ èöè îI› Þô‚Aòˆ ¶¬ø - F¼‚°øœ Þ¼‚¬èŠ «ðó£CKò˜ â¡ ªï´ï£œ ï‡ð˜
F¼. º. ê‡ºè‹ Hœ¬÷, Üõ˜è†°

                            Ü¡¹Š ð¬ìò™

                             Þô‚èí‚ èìL¡ è¬óè‡ì ªê‹ñ™;
                                            Þ¬íòŸø «îMJ¡ ªî£‡ì˜;
                              ¶ô‚°Yó ¬õò£ ¹KJ¡ ï™ô¡ð˜;
                                            ÉŒ¬ñò£˜ õ£Œ¬ñò£˜; â¡Á‹
                               ïô‚°Kòˆ î£ò ñ˜«óJ¡ ï‡ð˜;
                                              ï£õô˜ ð£õô˜ ªð¼ñ£¡;
                                ¹ô‚°Kòˆ Éò ê‡ºè‹ Hœ¬÷
                                               ªð£ŸH‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

2003

Ü‡í™ Ü¸ñ¡

Annal Anuman

Dedicated to: Justice Dr MM Ismail

  

ªê¡¬ù‚ è‹ð¡ èöè‹ è‡ì¶ì¡ ñ£õ†ì‰«î£Á‹ èM¡ªðÁ‹ õ‡í‹ è‹ð¡ èöèƒèœ è£í õNõ¬èèœ ªêŒ¶ è‹ð¡ ¹è› ðóõ‚ è£óíÌî˜ cF Üóê˜ ì£‚ì˜ º.º. Þvñ£J™, Üõ˜è†°

                                       Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                ªê‹ªð£¼œ 塪ø¡ Á혉îªñŒ… ë£ù
                                                                «îCè˜; â†ìò ¹óˆ¶
                                                ï‹ðªó‹ àñ«ø e÷¾‹ Þƒ«è
                                                                ï‡Eù¡  âù¾ô °¬óŠð‚
                                                è‹ð¬ù à혉¶  FøºøŠ ð輋
                                                                è‡Eò˜; ¹‡Eò˜; Yô˜;
                                                î‹ðñ£Œ cF ¹ó‰îÞv ñ£J™
                                                                îèM‚ °KòF‰ Ë«ô.

 

2003

ð†®ùˆî®èœ

 Pattinathadigal                 

Dedicated to: Nagarathaar Community

ïèóˆî£˜ ªð¼ñ‚èÀ‚°

 

ð†®ùˆî®èœ ñóH™ õ‰î îQˆî¡¬ñò£ù ð‡ð£†´ì¡ õ£¿‹ ïèóˆî£˜ ªð¼ñ‚èÀ‚°

                        Ü¡¹Š ð¬ìò™

                           èì™èì‰ ¶ò˜‰î ¹èN¬ùŠ ªðŸø
                                      è‡Eò˜; åŸPñ£ ïèK™
                            Fìºì¡ ܬñ‰î «è£JL™ «ñ¾‹
                                       YKò ð†®ùˆ î£K¡
                             Üì™I° °ôˆF™ Hø‰îõ˜; â¡Á‹
                                       ܬù‰Fì£ M÷‚ªèùŠ ªð£L«õ£˜;
                              ñì¬ñ¬òŠ «ð£‚°‹ ïèóˆî£˜ îƒèœ
                                         ñ£‡H‚ °KòF¡ Ë«ô.

 

2003

¬õíõ ¹ó£íƒèœ

Vainava Puranangal

Dedicated to: Justice N Krishnaswamy Reddiar

 

¬õíõ󣌊 Hø‰¶ ¬õíõó£Œ õ£›‰¶ ðEò£ŸÁ‹ è£ôˆF™ ¬õíõ ªïPîõø£¶ ðEò£ŸP»‹ 挾ªðŸø H¡ù¼‹ ªð£¶ GÁõùƒèO™ ¬õíõ  Yô󣌠 ðEò£ŸP»‹ G¬øõ£›¾ õ£›‰¶ ñ¬ø‰î Üñó˜ cFòóê˜ â¡. A¼wíê£I ªó†®ò£˜, Üõ˜è†°

                              Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                                                  õPòõ˜ ꣘H™ Þôõê ñ£è
                                                                õö‚°¬ó ò£ŸPò õœ÷™;
                                                G¬ø¹è› ÜPë˜; cFJ¡ Üóê˜;
                                                                ªï…CQ™ F¼ñèœ «èœõ¡
                                                à¬øîó õ£›‰«î£˜; ÝJ‹ àôA™
                                                                à÷Hø ñîƒè¬÷ ñFŠ«ð£˜
                                                ÜP˜èœ Mò‚°‹ A¼†®í ê£I
                                                                Ü‡í½‚ 裋޶ ð¬ìò™!

 

2003

Þó£ñLƒè Ü®èœ

                Ramalinga Adigal

   Dedicated to: All Disciples of St Ramalinga Adigal

Ü®ò£˜ ªð¼ñ‚èœ Ü¬ùõ¼‚°‹

õœ÷™ ªð¼ñ£¡ ªè£œ¬èè¬÷‚ è¬ìŠH®ˆ¶ Üõ˜î‹ Þ¬íò®è¬÷Š «ð£ŸP õ£›‰î, õ£¿‹ «ïŸ¬øò, Þ¡¬øò, ÷ò Ü®ò£˜ ªð¼ñ‚èœ Ü¬ùõ¼‚°‹

                                   Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                ªõœ÷c˜ Å›‰î  Mˆîè àôA™
                                                                ªñŒŠªð£¼œ ߪîùˆ ¶E‰¶
                                                îœ÷¼‹ Ü舶Š ð¬èJ¬ùŠ ¹øˆF™
                                                                ꣘ ð¬èJ¬ù ªõ¡Á
                                                Mœ÷¼‹ ¹è›ªè£œ F¼õ¼† ð£M™
                                                                M÷‚苪補 ï™õì ÖK™
                                                õœ÷ô£˜ ªî£‡ì˜ ܬùõ¼‚ A‰î
                                                                ñ£‡¹Á ˽Kˆ î£ñ™.

 

2003

Íõ˜ «îõ£ó‹  - ¹Fò 𣘬õ

Moovar Tevaram - Pudhiya Paarvai

Dedicated to: Prof P Sambamurthy, First Professor,
Dept of Indian Music, University of Madras

 

ªê¡¬ùŠ ð™è¬ô‚ èöè Þ‰Fò ެꈶ¬ø ºî™ «ðó£CKò˜ - ¶¬øˆ î¬ôõ˜ Üñó˜ H. ꣋ð͘ˆF, Üõ˜è†°

                           Ü¡¹Š  ð¬ìò™

                               ªî¡ùè Þ¬êJ™ «î˜‰îÝŒ õ£÷˜;
                                              F¼ŠðF Þ¬êJò™ èöè‹
                               î¡Q«ô ºî™õ˜; õìªñ£N ªî½ƒ°
                                              îIªöùŠ ðôªñ£N ÜP‰«î£˜;
                                ªê¡¬ùJ™ ܬñ‰î ެꈶ¬ø î¡Q™
                                               F蛉F´‹ ºî™¶¬øˆ î¬ôõ˜;
                                Ü¡ù«ð˜ Ý꣡  ꣋ð͘ˆ F‚«è
                                              Ý‚A«ò ð¬ìˆîù¡ މ˙.

 

2004

õœÀõK¡ õ£›Mò™ C‰î¬ùèœ

Valluvarin Vazhviyal Chinthanaikal

Dedicated to: Justice PR Gokulakrishnan

 

è™ÖK  õ£›‚¬è ºî™ F¼.M.è. «ðK™ ñíõöè˜ ñ¡ø‹ ªî£ìƒA ï£O¶õ¬ó  CøŠð£è ïìˆF õ¼ðõ¼‹, º¡ù£œ °üó£ˆ àò˜cFñ¡øˆ î¬ô¬ñ cF Üóê¼ñ£ù F¼. H.ݘ. «è£°ôA¼†®í¡, Üõ˜è†°

                                  Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                àòóø ñ¡øˆ î¬ô¬ñ¬ò ÜEªêŒ
                                                                åŠHô£ ï´õó£Œ àò˜‰«î£¡;
                                                àJªóùˆ îI¬ö, å‡ìI› Þ¬ê¬ò
                                                                à¬ìòõ¡; îINù‹ àòó
                                                Üò˜Mô£¶ à¬öŠ«ð£¡; îI›ºQ õ˜ð£™
                                                                Ü÷Mô£ ñFŠ¹¬ì ÜPë¡;
                                                ñò˜õÁ ñF꣙ «è£°ô‚ è‡í
                                                                õœ÷½‚ A‰Ë™ ð¬ìò™!

 

2004

⡠ܪñK‚èŠ ðòí‹

En Americap-payanam

Dedicated to: All Tamils living US

ܪñK‚è£ õ£› îIö¡ð˜èœ
ܬùõ¼‚°‹  

î£òèñ£Aò îIö般îM†´ ªð£¼k†´õîŸè£è ܪñK‚è ä‚Aò ï£´èœ «ð£‰¶ ¬øJ™ ªð£¼k†® ï™õ£›‚¬è õ£›‰¶ îIöèˆFŸ° ðò˜ ߆´‹ ܪñK‚è£ õ£› îIö¡ð˜èœ, ܬùõ¼‚°‹

                                   Ü¡¹Š ð¬ìò™

                                                èìL¬ù‚ è쉶‹ ®¬ù ñøõ£‚
                                                                è‡EòŠ ¹‡Eò‹ I‚裘;
                                                àìL¬ù ñøõ£ àJªóùŠ ªð£L»‹
                                                                àˆîñ˜; êˆFòˆ É¡Á‹
                                                F콋 Ü¡ð˜; Fø¬ñJ ù£«ô
                                                                Y˜¬ñèœ ðŸðô ªðŸø£˜
                                                Üì½½‹ ܪñK‚ è£MQ™ õ£¿‹
                                                                ܡ𼂠°KòF‰ Ë«ô.

 

2004

装C HóFõ£F ðòƒèó‹ ܇íƒèó£„ê£Kò ²õ£Ièœ

Kanchi Prathivathi Bhayangraam Annangaracharya Swamigal

Dedicated to:
All Disciples of Annangaracharya Swamigal

HóFõ£F ðòƒèó‹ Ü‡í£²õ£Iè¬÷
ªï…C™ GÁˆ¶‹
«ïŸ¬øò
Þ¡¬øò ÷ò
ð‚î Yô˜è†°

HóFõ£F ðòƒèó‹ Ü‡í£²õ£Iè¬÷ ªï…C™ GÁˆ¶‹ «ïŸ¬øò Þ¡¬øò ÷ò ð‚î Yô˜è†°

                    Ü¡¹Š  ð¬ìò™

              ‘‘cM«ó â¡ø¡ Y옒’ â¡ ªø¡¬ù
                         ªï…ªêô£‹ ªïA›‰Fìˆ îñ¶
                 ï£Mù£™ â¡ø¡ ªñŒªòô£‹ CL˜Šð
                          ïM¡P´ ªð¼‰î¬è!  ꣙¹
                  «ñMò Ü‡í£ ê£Iî‹ G¬ù¬õ
                           «ñ¡¬ñò£Œ ªï…CQ™ GÁˆ¶‹
                   ݘõô˜‚ ªè™ô£‹ Ü®ò«ù¡ ð¬ì‚°‹
                           Ü¡¹Á ð¬ìò™ÞŠ ðÂõ™ !

 

ïòQô ªê£™LÂ… ªê£™½è  ꣡«ø£˜
ðòQô ªê£™ô£¬ñ ï¡Á.      [°øœ : 197]

 

 

Rise above principle and do what is right << Walter Heller
Copyright © All Rights Reserved|               Acknowledgement                        Sitemap                       Contact us                       Search