Articles - TAMIL

Go to home page

Professor had contributed several articles on a variety of topics and these were published in a wide range of magazines, journals, commemorative volumes, etc.  The range of subjects is really astonishing, from popular science to genetics, from Tamil language to Tamil literature, from religion to philosophy, from literary appreciation to literary criticism, from grammar to appreciation of poetry, from biographical sketches to modern poetry, totaling more than 170 articles.  These articles, in a later stage, were complied and published in a book form.  Some of these books were prescribed as text books by Universities in Tamilnadu for college students who study Tamil as a second language or study Tamil as a main subject, both at undergraduate as well post-graduate level.

(A) 膴¬ó蜠 [Articles & Papers]

1.           â¡ù Ý„êKò‹?

2.          ðöƒèJÁ

3.          C¬øŠð†ì  àœ÷‹

4.          ᘠÜìƒAŸÁ

5.          ªðKò ݘŠð£†ì‹

6.          è™ò£í‹ ªêŒ¶ªè£œ

7.          ïòñ£ù «ð„²

8.          êKò£ù Å´

9.          è‡E™ áñ¡

10.         èœõ¡ ñè¡

11.          è‡a˜‚ èì™

12.         °PŠ¹ ªñ£N

13.         ÜP¾ «õ†¬è

14.         ñFŠ¹¬ó

15.         G¬ôòŸø õ£›‚¬è

16.         àö¾ 裬÷èœ

17.         ÞòŸ¬è Üóƒ°

18.         °F¬óJ¡  î£ô£†´

19.         æ†¬ì„ «êMò˜

20.        è¬÷ ðP‚°‹ 裆C

21.         Ýù‰î ªõœ÷‹

22.        àJ˜Š ðì°

23.        ªêM»í˜¾

24.        êKò£ù î‡ì¬ù!

25.        ªê‰îI›ˆ «îm!

26.        è£ôº‹ èMë˜èÀ‹

27.        èM¬î»‹ èŸð¬ù»‹

28.        ÞòŸ¬è‚ ȶ

29.        ð£óFJ¡ ð£…ê£L êðî‹

30.        F¼õœÀõ˜ è‡ì 

31.         ð£¬õ «ï£¡¹

32.        ð‡¬ìˆ îIöK¡ ÜPMò™ ÜP¾

33.        îI¿ì¡ ݃Aô àø¾

34.        Fó£Mì ªñ£NËL¡  õóô£Á

35.        «ê£ö˜ è£ô õ£Eè‹

36.        ¹ˆî˜ 裆®ò ªïP

37.        õ÷¼‹ ðJ˜

38.        ªîŒõŠ ðóE

39.        Ý´‹ ªð¼ñ£œ

40.        ¹¬èJ¬ôJ¡ ñA¬ñ

41.         èM¬îòÂðõ‹

42.        èM¬î»‹ èŸð¬ù»‹

43.        èM¬î»‹ GF»‹

44.        ªñ£N»‹  êñòº‹

45.        ªð÷ˆî˜èœ õ÷˜ˆî ¬ð‰îI›

46.        APˆîõ˜èO¡ îI›ˆ ªî£‡´

47.        ªð£ƒè½‹ ܵ¾‹

48.        ܵM¡ Ü÷ŠðKò  ÝŸø™

49.        °®õN»‹ Å›G¬ô»‹

50.        I¡ù½‹ Þ®»‹

51.         ë£JŸÁ‚ °´‹ð‹

52.        ñFñ‡ìô„ ªêô¾

53.        èFKò‚è æKìˆ î£œèœ

54.        ïùML ñù‹

55.        ªî£™ªð£¼† è¬ôJ™ ¹Fò Ý󣌄C

56.        âF˜è£ô ÜPMò™

57.        Üóƒè ïè˜ ÜŠð¡

58.        âN½¬ì Þ¼²ì˜ «î£Ÿø‹

59.        ܵM™ Ýù‰î‚ ȶ

60.        è‹ð¡ è‡ì ªñŒŠªð£¼œ

61.         F¼Šð™ô£‡´

62.        ÜPMò™ îI›

63.        îI› Þô‚Aòˆî™ ªî£¬ô‚裆C

64.        ºˆF ªïP

65.        îI› Þô‚Aò‹ è‡ì ÜPMò™

66.        Ü¿¬è»‹ Ý¡eè õ£›¾‹

67.        Þ¬øõQ¡ Ý¡ñ «õ†¬è

68.        è‹ðQ™ ñ‚èœ °ó™

69.        è£Mòˆ î‹H

70.        Üøƒèì‰îõ˜ ªêò™

71.         è‹ðQ™ °ö‰¬îJ¡ð‹

72.        ÜPºè‹

73.        ñ¬ô‚裆C

74.        M¬÷»‹ ðJ˜

75.        C¬ø ¬õˆî è£î™

76.        èM ï£òè¡

77.        è‹ð¡ 裆´‹ «ñN„ ªê™õ‹

78.        è‹ðQ™ ༂裆Cèœ

79.        ð£óbò‹

80.        Þô‚Aò‚ ªè£œ¬èèœ

81.         è쾜 êñò‚ ªè£œ¬èèœ

82.        ÞòŸ¬è âN™

83.        êºî£òŠ 𣘬õ

84.        è™M ðŸPò C‰î¬ùèœ

85.        õêù èM¬îèœ

86.        õ£›‚¬è à‡¬ñèœ

87.        èM¬îèO™ 裵‹ ²¬õèœ

88.        ð£ì™èO™ ð®ñƒèœ

89.        å¡«ø °ô‹ å¼õ«ù «îõ¡

90.        õN裆´‹ õœÀõ‹

91.         ð£«õ‰î˜ ð£ì™èO™ ð®ñƒèœ

92.        M‡ªõOŠ ðòí‹

93.        îIN™ ï¬è„²¬õ

94.        ¹¶‚èM¬î - êºî£ò «ï£‚A™

95.        åšõ£¬ñ G¬ô

96.        õóô£Á ⿶õ¶ âŠð®

97.        F¼‚°øœ - õ£›¾„ ªê™õ‹

98.        è£ñó£ê˜ ðŸPò G¬ù¾èœ

99.        Þó£ü£T ðŸPò G¬ù¾èœ

100.       ê£F åNŠ¹

101.        ¬õíõ CèóŠ «ðªó£O

102       Ý›õ£˜èœ è‡ì F¼õóƒè‹

103.      Ý›õ£˜èœ 裆´‹ êñò ªïP

104.     Ý›õ£˜èO¡ è쾆 ªè£œ¬è

105.      ïô‹ Ü‰î‹ Þ™ô«î£˜ 

106.      ¬õíõ‹

107.     F¼ñN¬êò£›õ£˜ F¼ªïP

108.     F¼õœÀõ¼‹ Ý›õ£˜èÀ‹

109.     èM¬îò£è  è쾜 õNð£´

110.     ë£ù‹ èQ‰î ñ£ø¡

111.      ªï®«ò£¡ °¡øˆ¶ GôºA™

112.     ð£²óƒèO™ ༂裆Cèœ

113.     ð£²óƒèO™ Ü芪𣼜 õ‹

114.     ð£²óƒèO™ Cô ÜèˆF¬íˆ ¶¬øèœ

115.     ð£²óƒèO™ ɶ

116.     ï£ô£JóˆFšMòŠ Hóð‰î‹ : Hóð‰îˆ ªî£¬è»‹, ð£²óˆ ªî£¬è»‹

117.     Hœ¬÷膰ˆ F¼ï£ñ‹ ņ´î™

118.     è‹ð‹ Ý›õ£˜èÀ‹

119.     Ý›õ£˜èO¡ êºî£ò‚ è‡«í£†ì‹

120.     F¼‚°øÀ‹ ¬õí êñòˆ¶ àÁFŠ ªð£¼œèÀ‹

121.     êƒèè£ô (õì) «õƒèì‹

122.     (õì) «õƒè숬î ݇ì Üóê˜èœ

123.     Þ¡¬øò F¼«õƒèì‹

124.     ï£ô£Jóº‹ F¼«õƒè캋

125.     «õƒèì‹ - ñ£ôõ‚è£? «õôõ‚è£?

126.     ºîô£›õ£˜èœ 裆´ F¼ñ¬ô‚ 裆Cèœ

127.     ð‚F ê£ó˜ 輈F™ F¼«õƒèì‹

128.     °ô«êèóŠ ªð¼ñ£œ 裆´‹ F¼«õƒèì‹

129.     ݇ì£À‹ F¼«õƒè캬ìò£Â‹

130.     ñƒ¬è ñ¡ù¡ 輈F™ «õƒèì‹

131.     êì«è£ð¡ C‰¬îJ™ F¼«õƒèì‹

132.     FšMò èM 裆´‹ F¼ñ¬ô‚裆Cèœ

133.     FšMò èMJ¡ 輈F™ «õƒèìõ£í¡

134.     ºˆîI›‚ èMJ¡ C‰î¬ùJ™ F¼«õƒèì‹

135.     è‹ð¡ 輈F™ F¼«õƒèì‹

136.     è‹ðó£ñ¡ 輈F™ F¼«õƒèì‹

137.     F¼«õƒèìõ¡ ñ£¬ôJ™ «õƒè«ìê¡

138.     F¼«õƒè캬ìò£¡ F¼õ¼œ

139.     F¼‚°øœ : ÜPºè‹

140.     è‹ð‹ Ý›õ£˜èÀ‹

141.     F¼‚°øœ - ï¬ìº¬ø õ£›M™

142.     îI›õN ÜPMò™

143.     à¼õ õN𣴋 ÜF™ M¬÷‰¶ A¬ìˆî Íìï‹H‚¬èèÀ‹

144.     Ýíõ ñô‹

145.     F¼‚«è£J™ õN𣴋 ðò‹

146.     è‹ð¡ 裆´‹ ðó‹ªð£¼œ

147.     èMñEJ¡ îI›ŠðE : å¼ ñFŠd´

148.     îI¿‹ ÜPMò½‹

149.     è£ôˆF¡ «è£ô‹

150.     ñNˆî½‹ c†ì½‹

151.     «ðó£CKò˜ Ü. YQõ£êó£èõ¡

152.     êƒè‹ - ªê£Ÿªð£¼œ M÷‚è‹

153.     á콋 Ã콋

154.     Ü™L î˜ð£˜

155.     ðèõˆ W¬î - à¼õè M÷‚è‹

156.     Üù‰î£›õ£¡

157.     ¬õFè¡ Hœ¬÷èœ

158.     «ð£A¡ø ðNªò™ô£‹ Üñí¡ î¬ô«ò£«ì

159.     F¼ŠðFJ™ îI›ˆ ¶¬ø

160.     Þ¬øõQ¡ F¼«ñQ»‹ F¼ï£ñº‹

161.     ªê¼° èMèœ

162.     ð£ñó˜è¬÷»‹ ñA›M‚°‹ ð£ì™èœ

163.     °‹ð«è£í‹ õN

164.     ¹¶‚èM¬îJ™ - ï¬è„²¬õ, A‡ì™, âœ÷™

165.     ñó¹‚ èM¬îJ½‹ - ï¬è„²¬õ ºîLò¬õ

166.     ܈FAK ܼ÷£÷¡

167.     G¡øט Ìêô¡ð¡

168.     «ñ¬îèO¡ ªîŒõŠðE

169.     è‹ðQ¡ êñóêŠ «ð£‚°

170.     îI›ˆ î£ˆî£ - ì£‚ì˜ à.«õ. ê£Iï£îŒò˜

171.     H¬ö ñL‰î 꼂èƒèœ

172.     ºÁõ½‚°‹ ï¬èŠ¹‚°‹

173.     ï£Â‹ Mèì‹

*  *  *

(B) ñô˜èœ,  Þî›èœ [Journals & Magazines]

1.        îI›„ªê™M

2.       ªê‰îI›„ ªê™M

3.       ܵ‚èF˜

4.       è¬ô‚èF˜

5.       èöèˆF¡ 100õ¶ ªõOf†´ Mö£ñô˜

6.       «ðó£CKò˜ ݘè. M²õï£î¡ 61õ¶ ݇´ G¬ø¾ ñô˜

7.       üùï£òè‹

8.       ܺî²óH

9.       îI›ï£´

10.      FùñE‚èF˜

11.       ðöGò£‡ìõ˜ F¼‚«è£J™ °ìº¿‚° Mö£ CøŠ¹ ñô˜ - 1974

12.      F¼. ASSS. êƒèó𣇮ò ï£ì£˜ ºˆ¶Mö£ ñô˜ è‹ð¡ ñEñô˜ (1968)

13.      è£ô„ ê‚èó‹

14.      1978-™ ð£«õ‰î˜ ð¬ìŠ¹èœ - 輈îóƒ°

15.    ܇íñ£¬ôŠ ð™è¬ô‚èöèˆ îI›Š «ðó£CKò˜ ì£‚ì˜ ê. ªñŒòŠðù£K¡ ñEMö£ ñô˜ (1992)

16.      Ü‡í£ ïè˜ îI›„êƒè‹ - à¬ó (16.12.84) (20.1.91)

17.      ªê¡¬ù ðöGòŠð ê«è£îó˜èœ ðFŠðè‹ ªõOf†´ 膴¬óˆ ªî£°Š¹

18.      àôèˆ F¼‚°øœ ñ£ï£†´ ñô˜ (1962)

19.      è ï™Ö˜ ÿî˜ñLƒ«è²õó˜ Ýôò‹ Üwìð‰îù ñ裰‹ð£H«ûè CøŠ¹ ñô˜ (1992)

20.      °ñKñô˜

21.      è¬ôñèœ

22.      º¼è. îÂw«è£® ñEMö£ ñô˜ (1967)

23.      è¬ô‚èF˜ ªõœOMö£ ñô˜ (1974)

24.      Þ‰Fò ð™è¬ô‚ èöèˆ îIö£CKò˜ ñ¡ø ºî™ ñ£ï£´ (1969)

25.      Cî‹ðó‹ F¼ R. èùèê¬ð Hœ¬÷ ñEMö£ ñô˜ (1973)

26.      ñEªñ£N

27.      F™L îI›„ êƒè ªõœO Mö£ ñô˜ (1971)

28.      F¼ŠðF F¼«õƒèìõ¡ ð™è¬ô‚ èöè‚ è™ÖK, ݇®î›

29.      F¼„C A.Ý.ªð. M²õï£î‹ 75Ýõ¶ G¬ù¾ ñô˜ (1973)

30.      ªðƒèÙ˜ˆ îI›„ êƒè ªõœO Mö£ ñô˜ (1974)

31.      ð‡í£ó£Œ„C  Mˆîè˜ F¼. ²‰î«óêù£˜ ñEMö£ ñô˜ (1965)

32.      ÜAô Þ‰Fò õ£ªù£L, ªê¡¬ù (à¬ó)

33.      êŠîAK

34.      Ɉ¶‚°® ê„Cî£ù‰î ê¬ð ªõœO Mö£ ñô˜ (1969)

35.      装C, «îCè ¬èƒèKò ñô˜ (1970)

36.      裬󂰮 îI›„ êƒè ñô˜ (1973)

37.      ªîŒõŠ «ðó¬õ ñô˜

38.      «êô‹ îI›„ êƒè„ CøŠ¹ ñô˜ (1969)

39.      ¹¶¬õ. R. «îCè¡ Hœ¬÷ ñEMö£ CøŠ¹ ñô˜ (1970)

40.      F¼õ‡í£ñ¬ô °ìºö‚° Mö£ñô˜ (1976)

41.      F¼„C ì£‚ì˜ ñ¶ó‹ ñEMö£ñô˜ (1969)

42.      è‹ð¡ ñEñô˜ (1981)

43.      ñ¶¬ó è£ñó£ê˜ ð™è¬ô‚èöèˆ F¼‚°øœ 輈îóƒè‹ (1978)

44.      àôèˆ F¼‚°øœ ñ£ï£†´ ñô˜, 1992

45.      è ï™Ö˜ Ýôò‹ °ìº¿‚° Mö£ - ñô˜

46.      ä‰î£õ¶ àôèˆ îI› ñ£ï£†´ ñô˜ - 1981

47.      ªê‰îI› - ªî£°F 5 & 7

48.      Ýù‰î Mèì¡ Þî› - 13.3.1983

49.      è™A Þî› - 6.3.1983

50.      °ºî‹ - 27.9.90

51.      ñEMö£ñô˜, ܇í£ñ¬ôŠ ð™è¬ô‚èöè Þ¬í«õ‰î˜, ì£‚ì˜ M.A.M. Þó£ñê£I (1991)

52.      ËŸø£‡´ Mö£ ñô˜ - è£.². Hœ¬÷, (°Nˆî¬ô - 1987)

53.      ñEMö£ ñô˜ : ñ¶¬ó- è£ñó£ê˜ ð™è¬ô‚èöèˆ îI›Š «ðó£CKò˜ ì£‚ì˜ Þó£ñ. ªðKò 輊ð¡ (îIö‡í™) - 1988

54.      è™A - 23. 9. 1956

55.      èó‰¬î - îI›„ êƒè ªõœOMö£ ñô˜

 

(C) 膴¬óˆ ªî£°Š¹èœ [Collected Articles]

1.           èMë¡  àœ÷‹ (1949)

2.          è£ôº‹ èMë˜èÀ‹ (1958)

3.          ÜP¾‚° M¼‰¶ (1962)

4.          ÜPMò™ M¼‰¶ (1967)

5.          ÜPMò™ îI›  (1976)

6.          è‹ðQ™ ñ‚èœ °ó™ (1983)

7.          ð£óbò‹ (1983)

8.          õì«õƒè캋 F¼«õƒè캋  (1992)

9.          𙲬õ M¼‰¶ (2002)

 

èœõ£˜‚°ˆ  îœÀ‹  àJ˜G¬ô  èœ÷£˜‚°ˆ
îœ÷£¶  ¹ˆ«î  Àô°.              [°øœ : 290]

 

Words, once they are printed, have a life of their own. << Carol Burnett
Copyright © All Rights Reserved|               Acknowledgement                        Sitemap                       Contact us                       Search