Tributes
Tamil
Go to home page

Prof. V.I. Subramanian, Professor of Linguistics, University of Kerala.
                               
      ‘‘. . . . ï‡ð˜ ²Š¹ªó†®ò£˜ îI›ˆªî£‡ì£™ õ÷˜‰îõ˜; îI›ŠðŸø£™ «ñ«ô£ƒAòõ˜.  î¡ùôˆ¬îMìˆ îI›ïôˆ¬îŠ ªðKî£èŠ «ðEòõ˜. . . .  F¼«õƒèìõ¡ ð™è¬ô‚ èöèˆF™ îI› â‹.ã. õ°Š¹‚ ªè£í˜‰î¶‹, ðôË™è¬÷ ªõOJ†ì¶‹, ªõOJ´õˆ ¶¬íG¡ø¶‹ Üõ˜ ªêŒî Ý‚è«õ¬ôèO™ Côõ£°‹.’’

ì£‚ì˜ õ.².ð. ñ£E‚è‹, îI›Š «ðó£CKò˜, ܇í£ñ¬ôŠ ð™è¬ô‚èöè‹

     ì£‚ì˜ ï. ²Š¹ªó†®ò£˜ è™Mˆ¶¬øJ™ à¬öŠð£™ àò˜‰î îI›Š «ðó£CKò˜.  îI«ö£´ ðô¶¬øòP¾ õ£Œ‚芪ðŸøõ˜.  îIN™ àòKò ÜPMò™ Ë™è¬÷ â¿F Ý‚è‹ ªêŒîõ˜.  îI› Þô‚Aò Þô‚èíƒè¬÷»‹ ÜPMò™ «ï£‚A™ ÝŒ‰îõ˜. . . ²¬õðì à¬óò£´‹ ñ õ£Œ‰îõ˜.  ñù‹ Fø‰¶ à¬óò£´‹ ñò˜.   â‡Eò¬î âF˜ˆ¶ º®‚èõ™ô F‡Eò˜.  ñ£íõ˜ð£™ ï¡ñFŠ¹‚ªè£‡ìõ˜. . .’’

ì£‚ì˜ ï. ê…YM, îI›Š «ðó£CKò˜ (Þô‚Aòˆ¶¬ø)
ªê¡¬ùŠ ð™è¬ô‚èöè‹

     «ðó£CKò˜ ì£‚ì˜ ï. ²Š¹ªó†®ò£˜ ºŠð£™ ªðKò£˜.  Üø‹, ªð£¼œ, Þ¡ð‹ Í¡Á‚°‹ àKò˜.  «ðó£CKò˜ ªó†®ò£˜ ï¡P à혾 G¬ø‰îõ˜.  ï´G¬ô Høö£îõ˜.  Hø›‰î£½‹ èùõ£½‹ Hø˜‚°ˆ b¬ñ¹Kò£î 較èì™, F¼«õƒèìõ¡ ð™è¬ô‚èöèˆF™ îI›ˆ¶¬ø¬ò Üõ˜ à¼õ£‚AJ¼‚°‹ - F¼õ£‚AJ¼‚°‹  àø¡, Fø¡ - Mò‰¶ Mò‰¶ ñA›‰¶ «ð£ŸÁKò¶. . .’’

ì£‚ì˜ C. ð£ô²ŠHóñEò‹, îI›Š «ðó£CKò˜, (ªñ£Nˆ¶¬ø)   ªê¡¬ùŠ ð™è¬ô‚èöè‹

     ‘‘. . . . . .  «ðó£CKò˜ ï. ²Š¹ ªó†®ò£¬óˆ îI›ÃÁ ôè‹ ï¡° ÜP»‹. . . . ÜPMò¬ôˆ îI›ªñ£N õ£Jô£è ÜõQ‚° ÜPM‚°‹ îQŠªð¼‰Fø‹ ð¬ìˆîõó£è M÷ƒ°ðõ˜, ð™«õÁ õ¬è Ë™è¬÷ˆ îI¿‚°ˆ î‰îõ˜.  îQˆî à¬óò£ìL½‹ Hø˜ ñAöŠ «ð²ðõ˜.  Þõ˜ Þ¼‚Aø  ÞìˆF™ ñA›„C èOïì‹ ¹K»‹. . .’’

º¬ùõ˜ ꣬ô Þ÷‰F¬óò¡, îI›Š«ðó£CKò˜, F™L ð™è¬ô‚èöè‹

     ‘‘. . . . . . ï‡ð˜ ì£‚ì˜ ï. ²Š¹ªó†®ò£˜ Üõ˜è¬÷ G¬ù‚°‰«î£Á‹ Üõó¶ Þ¬ìòø£î ðE â¿„C«ò âƒèœ ªï…C™ â¿A¡ø¶.  ñ£Kò£J‹ «è£¬ìò£J‹ õŸø£¶  ªð£ƒAŠð£»‹ ‘‘ªî‡a˜„ ²¬ù«ð£™’’ â‰î G¬ôJ½‹ ãî£õ¶ ªêŒ¶ªè£‡«ì Þ¼‚°‹ Þò™Hù˜. . . ’’

îõˆF¼ °¡ø‚°® Ü®è÷£˜; F¼õ‡í£ñ¬ô ÝFù‹,
°¡ø‚°®, 𲋪𣡫îõ˜ ñ£õ†ì‹

                                                     .   .   .   .   .   .   .   .   .
                       ËôP ¹ôõ¡; ¸‡íP õ£L¡
                                    ÝŒ¾Á è¬ôèœ Ü¬ùˆ¬î»‹ ÝŒ‰î
                        ÜPMò™ «ñ¬î; ‘‘ܼƒè¬ô‚ «è£¡’’ Üõ¡
                                    Üö° îINQ™ ÜPMò™ è¬ôJ¬ùˆ
                       î‰î î¬è꣙ èMÂÁ è¬ôë¡
                                    ⿈F½‹ «ð„C½‹ ªõ™õ£ Gô£î£¡
                        Üì‚躋 ð‡¹‹ ܬñ‰î ꣙Hù¡
                                                                .    .    .    .    .    .    .    .

îõˆF¼ è£Cõ£C ºˆ¶‚°ñ£ó ²õ£Iˆ î‹Hó£¡ ²õ£Ièœ, F¼Šðù‰î£œ, î…¬ê ñ£õ†ì‹

     «ðó£CKò˜ ï. ²Š¹ªó†®ò£˜ Üõ˜è¬÷ˆ ªîKò£î îIöP¾ ð¬ìˆ«î£˜ âõ¼‹ Þô˜.  ºŠð´è†° «ñô£è Üõ˜ Iè„Cø‰î ðô Ë™è¬÷ Ý‚A ªõOJ´îô£½‹ Hø, ðô  Hóðô - îI›ŠðEè÷£½‹ Üõ˜ ÜPë˜èO¡ ªè÷óõˆ¶‚°Kòõó£è M÷ƒAõ¼A¡ø£˜èœ. . . . .

îõˆF¼ èíðF²õ£I, «õî ñì‹, ¹ù™õ£ê™, î…¬ê ñ£õ†ì‹

                                                     .   .    .    .    .    .    .    .
                        å™è£Š ªð¼‹¹è› ªî£™è£Š HòˆF¬ùŠ            
                        ð™è£™ ðJ¡Á ðòÂÁ ÝŒ¾
                        Fø‹ðì„ ªêŒ¶ ïÁ…ªêò™ 昉¶
                        «õƒèìõ¡ ܼOò æƒAò èöè‹
                       ‘ð‡ì£ó蘒 â¡Â‹ ð‡¹ê£™ ð†ì‹
                        õöƒA„ CøŠH¬ùˆ îjÞ‚ ªè£‡ì¶
                        ÜI›FQ‹ ÞQò îINQ™ ܬñ‰î
                        Þô‚Aò Ë™èO™ ÞQ¬ñ ªî£¡¬ñ
                        Ýö‹ Üèô‹ ܼ¬ñ ªð¼¬ñ¬ò
                        ¸‡ñ£‡ ¹ôƒªè£´ ¸‡EF¡ ÝŒ‰¶
                        èŸðõ˜ ñùƒªè£÷Š ðŸðô ðÂõ™
                        Ý‚Aˆ îIö˜‚ èOˆ¶ ñA›‰î£Œ!
                                                                .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

ñò£bù‹ îõˆF¼ ꇺè«îCè ðóñ£„ê£Kò ²õ£Ièœ, î¼ñ¹ó‹ (ñJô£´¶¬ø)

     .  .  .  .  . «ðó£CKò˜ ï. ²Š¹ªó†®ò£˜ Üõ˜èœ ï£ìP‰î ï™ô îIöPë˜. õ£›ï£O™ ªð¼‹ð°F¬òˆ  îI› õ÷˜„C‚«è ªêôM†ì ªð¼¬ñ Üõ¼‚° à‡´.   F¼«õƒèìõ¡ ð™è¬ô‚èöèˆF™ îI› àò˜è™Mˆ¶¬ø»‹ îI› Ý󣌄Cˆ¶¬ø»‹ «î£¡ø ªð¼ºòŸC «ñŸªè£‡ì ªð¼¬ñ, F¼ ªó†®ò£˜ Üõ˜èÀ‚° à‡´.  .  .  .  .

F¼. º. ê‡ºè‹ Hœ¬÷, F¼‚°øœ Ý󣌄CŠ ð°F,
ªê¡¬ùŠ ð™è¬ô‚èöè‹

     .    .    .    .   .  èŸÁ‚ ¬èõ‰î Þô‚èí Þô‚Aò ÜPMò™ ¶¬øèO™ ðŸðô Ë™è¬÷ Ý‚Aˆ î‰F¼‚Aø£˜èœ. F¼ñ£™ F¼ŠðFè¬÷Š ðŸPˆ  â¿Fò Ë™èO™ 嚪õ£¼ îôˆFŸ°‹ «ïK™ ªê¡Á 致 ÜP‰¶ ðô ªêŒFè¬÷»‹ ªî£°ˆ¶ˆ î‰F¼Šð¶ Üõ¼¬ìò ªê‹¬ñò£ù ÝŒ¾ªïP¬ò ï¡° â´ˆ¶‚裆´‹.

ì£‚ì˜ C. F¼«ñQ, îI›Š «ðó£CKò˜, «îCò è™ÖK, F¼„C

     ì£‚ì˜ ªó†®ò£˜ ðôFøŠð†ì ¹ô¬ñ ïô‹ ꣡øõ˜.  HøŠð£½‹ õ÷˜Šð£½‹ ªêŒî Ý󣌄Cò£½‹ ¬õíõ êñòˆF½‹ Hóð‰îˆF½‹ ♬ôJô£ ðŸÁ‹ ݘõº‹ I‚èõ˜. . . .  ÜPMò™ ¶¬øJ½‹ è™Mˆ ¶¬øJ½‹ îQˆî Fø‹ ð¬ìˆîõ˜.

F¼. A. «õƒèìê£I ªó†®ò£˜, Möɘ, ªî¡ù£Ÿè£´ ñ£õ†ì‹

                       Þô‚èíñ£? Þô‚Aòñ£? Þò™M… ë£ù
                                   âNŸè¬ôò£? à÷Ëô£? âF½‹ õ™ô£¡
                       èô‚èIô£ î£ó£Œ„C º®¾ 裆®‚
                                    èOŠ¹Á«õ£¡; ÜPëªóô£‹ è¼î õ£›«õ£¡;
                       ¹ô‚è‡àø à¬ó裇ð£¡;  ˽‹ 裇ð£¡;
                                    «ð£îè£ CPòÂñ£ŒŠ «ð£‰î£¡ 臯˜;
                        îô‚èEõ¡ îù‚°Gè˜ î£ù£Œ G¡ø
                                    ꣡«ø£¡è£‡ ²Š¹ªó†® â¡ð£¡ ñ¡«ù£.

F¼. ªð. Þó£ñ£¸ê ªó†®ò£˜, «îõ£Û˜, F¼„C ñ£õ†ì‹

                       ùªò£¼ îI›ˆ¶‹H â¡«ø Ü¡Á
                                    ꣟Pâ‹ ²Š¹â‹ î¬è¬ñ ò£÷¡
                       ªê£¡ùF«ô£˜ ²¬õè‡«ì¡ «ð¬îˆ ¶‹H
                                    ¶ö£Mðô ñô˜«î®ˆ «î¬ù„ «ê˜ˆ¶
                       â¡«ù!  ¶Œ‚裶 ðPªè£ ´‚°‹
                                    ã¬ö¬ñ«ð£™ Ü¡PJõ˜ ‹ ¶Œˆ¶
                       ñ¡ÂôA™ â¡«ð£™õ£˜ ªîM†ì£ ¶‡í
                                    õöƒAõ¼‹ õ÷¬ñ‚«è£˜ õ󋹋 à‡«ì£?

                       î¡Q¬ô¬ñ î£ùPò£ˆ ñ ò£÷¡;
                                    ê£FªõP êñòªõP êŸÁ I™ô£¡;
                       ¶¡Qòï™ ¬êõ°ôˆ «î£¡ø «ô‹
                                    ÉòF¼‚ è„Cïè˜ Ü‡íƒ èóó£ñ
                       ñ¡Qòõ£„ ê£KòK¡ ñô˜ˆî£œ «ð£ŸP
                                    ¬õíõˆF¡ õ÷ñ¬ùˆ¶‹ àíóŠ ªðŸ«ø£‹;
                       ð¡Qò¬î ㆮ¬ù«ô ðóõ„ ªêŒî£¡
                                    ðô¾¬óˆ«î¡? Üõ¡Fø¬ùŠ ðèó™ ÝŸ«ø¡.

¹ôõ˜ î. ªðKò£‡ìõ¡, ªñ£Nªðò˜Š¹ˆ¶¬ø, îQ ܽõô˜,
îI› õ÷˜„C Þò‚èè‹, °ø÷è‹, ªê¡¬ù - 108

                        à÷Mò™ Ë™èœ ªêŒî£˜
                                    àò˜M‡E¡ ðòí‹ ªê£¡ù£˜
                      Ü÷‰Fó Þòô£ ¶œ÷
                                    ܵ¸†ð M÷‚è‹ ªê£¡ù£˜
                        ªîO‰Fì ÜP¾ Ë™èœ
                                    ¶¬ø«î£Á‹ °Mˆ¶ˆ î‰î£˜
                        èO èMË™ èŸÁˆ
                                    Føù£Œ¾ Ë™èœ î‰î£˜.

F¼. A.õ£. üè‰ï£î¡, è¬ôñèœ ÝCKò˜, ñJ¬ô, ªê¡¬ù - 600 004

                        î‡ìI›Š ¹ô¬ñ ê£˜î¼ ÜPë¡
                                    îèIô ñ£íõ˜ è™M
                        ñ‡´ø„ ªêŒ»‹ ÝCK ò¡;î¡
                                    ñFïôˆ ÉŸðô Ë™èœ
                        I‡®ò ÝŒM¡ FøˆF¬ù‚ 裆®
                                    M÷ƒ°ø â¿Fò ô£¡;
                        ܇´ñ£ƒ Aôº‹ ݉Fó ªñ£N»‹
                                    ܬñ¾øŠ ðJ¡ø꣙ ¹¬ì«ò£¡.

F¼ ªõœ¬÷õ£óí¡, îI›ˆ¶¬ø ¶¬íŠ «ðó£CKò˜,
܇í£ñ¬ôŠ ð™è¬ô‚èöè‹

                       «ê£í£†®™ ¬êõ FèNó†®
                                    ò£˜ñóH¡ «î£¡ø ô£A„
                        «êí£†ì£˜ ݃Aôº‹ ªê‰îI¿‹
                                    ðJ¡ÁFè› ¹ô¬ñ ªòŒF
                        ï£í£Á‹ îI›ªñ£NJ¡ ÜPMò™Ë™
                                    ðôMòŸP  «ð£Ÿø
                       ií£†èœ ðì£¶î‹ õ£›ï£†èœ
                                    îI›‚ªèù«õ à¬ö‚°‹ ió˜

F¼. Ì. ÜI˜îLƒè‹, îI›ˆ¶¬íŠ «ðó£CKò˜,
ÜöèŠð£ è™ÖK, 裬󂰮

                       ¹¡ºÁõ™ ̈îºè‹ ªð£¿ªî™ô£‹ «ê£˜M¡PŠ
                       ð¡Û™èœ ⿶ƒ¬è ð옉¶õ¼‹ ÜPMòL¡
                       ñªòô£‹ ªñ£NJ™ îóM¬ö»‹ îI›ªï…ê‹
                       â¡Â÷ˆF™ ñA›×†´‹ ÞQòõ¬ù õ£›ˆ¶A¡«ø¡.

                       èŸH‚°‹ º¬øè‡ì èí‚è£ò¡ õ£Nò«ó£
                       ÜŸ¹îñ£‹ ܵ˽‚ èóê£ƒè‹ ðK²ªðÁ‹
                       MŸð¡ù˜ õ£Nò«ó£! «õƒèìõ¡ è®îˆî£™
                       àŸðM‚°‹ 贂裂è à¬óõ°ˆ«î£¡ õ£Nò«ó£!

ì£‚ì˜ ¹.º. ꣉î ͘ˆF, îI›Š «ðó£CKò˜,
ªê÷ó£w®ó£ è™ÖK, ñ¶¬ó

                       ªê£™ô£˜‰î ï£õ¡¬ñ„ ªê‹¬ñ 
                                    ²¬õò£˜‰î ÜPMòL¡ õ÷ƒèœ îñ¶
                       ï™ô£K¡ ï´MQ«ô àò˜‰î ï™ô£˜
                                    A¡ø ãŸøˆF¡ ñ 
                       M™ô£˜‰î «õƒèìõ¡ ªñ£Nèœ î‰¶
                                    M¼ŠðˆF™ îI›‚è£î™ Þ¬ø¬ñ î‰î£˜
                       ð™ô£‡´ õ£›èªõù õ£›ˆ¶‹ «ð£F™
                                    ðóñùõ¡ F¼õ¼«÷ õ£›ˆ¶ ñ¡«ø£?
                                                               
                        îEò£î Ü¡ð£«ô î¬ö‚è„ ªêŒî£˜
                                    혉î ÜPMò¬ô îI¿‚ W‰î£˜.

F¼. ªêƒ¬èŠ ªð£¶õ¡,  ðFŠð£CKò˜, îI›ï£´ õóô£Á,
îI› õ÷˜„C Þò‚èè‹, °ø÷è‹, ªê¡¬ù - 108

                       îIN™ ÜPMò™ î¬öîó ÜPòï™ ªð¼Ë™èœ
                       ÜI›F IQò¬õ ªòùàò˜ ÜPMù˜ ¹è›îó¾‹
                       Þ¬øõQ¡ ðFè¬÷ Þò‹Hò Fø¬ñ¬ò ïM™îó¾‹
                       ÜKò𙠪´¼ ܬñî¼ ¹ôõ¡ õ£Nò«õ

                                    «ñ¬î  ‘îI›èŸ H‚°‹’ º¬øèœ
                                    M¬ö»‹ ‘è™M à÷Mò™’ õöƒA¬ù
                                    bF™ Ë™ðô ªêŒ¶ ¹è¿ì¡
                                    CøŠ¹Š ðK²èœ ªðŸÁ„ Cø‰î¬ù
                               
                       ÝŒ¾¬óJ™ ‘죂옒 â‹ ð†ì‹ ªè£‡ì£Œ
                        «ïò˜è÷£™ ‘ܼƒè¬ô‚«è£¡’ âùŠ«ð˜ ªðŸø£Œ
                        i†´ñóˆ¶ õñîQ™ ì£‚ì˜ Ýù£Œ
                        ´‚° à¬öˆîîù£™ 𘠪ðŸø£Œ

                                   ‘ÜPMò™ M¼‰¶’ ð¬ìˆî£Œ
                                   ‘ÜP¾‚° M¼‰¶’  ªè£´ˆî£Œ
                                   ‘âP»‹ 󣂪膒(´èœ) î‰î£Œ
                                   ‘Þ™ôø ªïP’J™ ªê¡ø£Œ

                       ‘èMë¡ àœ÷‹’  ߉
                       ‘è£î™æ Mòƒ’(èœ)  Ýù£Œ
                       ‘èM¬î ܸðõ‹’  ªè£‡ì£Œ
                       ‘è‹ðQ™ ñ‚è’¬÷‚ è‡ì£Œ.

F¼. âv.«è. Þó£ñó£ê¡ (è‹ðó£ñ¡) «õÖ˜, «êô‹ ñ£õ†ì‹

                       èŸøõ˜‚°Š ¹ôù£è£‚ 裊H òˆ¬î‚
                                    è¬ôªñ¼° ªè£´ˆFQ«î òPò„ ªêŒî£Œ,
                       ªð£Ÿªè£®ò£˜ î¬ññí‚°‹ 裬÷ 膰Š
                                    ªð£L¾¬ìJ™ ªðøªïP¬òŠ ªð£Lò„ ªêŒî£Œ
                       ªè£ŸøºÁ‹ ܵ¸†ð‹  ÞQ«î ò£Œ‰¶
                                    °O˜îINŸ ð蘉¶œÀ‹ ªîOò„ ªêŒî£Œ
                       àŸøè¬ô Fƒè†°Š ðòí‹ ªêŒî
                                    åOªïP¬ò à÷‰«î£Á‹ MKò„ ªêŒî£Œ

                       ñô¼Ÿø  õ£ê‹«ð£™ MN‚ªè† ì£ñ™
                                    ñùˆFQ«ô àí˜õO‚°‹ èM¬î ù
                       ïôºŸø ꣡«ø£˜èœ MòŠ¹‚ ªè£œ÷
                                    ïòºŸø ªð¼ËL™ ÞQ«î ò£Œ‰¶
                       õôºŸø ꣡«ø£˜èœ ï£À‹ ï£À‹
                                    õ£Nòï‹ ²Š¹ï‹H â¡Á «ð£ŸøŠ
                       ¹ôºŸø àò˜õ£›ˆ¬îŠ ªðŸø£Œ!  ªðŸø£Œ!
                                    ªð£L¾¬ìò Þñò‹«ð£™ W˜ˆF ªðŸø£Œ.

                       à¡ÂA¡ø «ð£ªî™ô£‹ Þ¡ð‹ ï™°‹
                                    åŠðŸø õ£Œªñ£N¬ò ÞQ«î ò£Œ‰¶
                        ï¡ùò‹ê£™ ï‹Hœ¬÷ ºîô£‹ ꣡«ø£˜
                                    ï™õNJ™ ÞQ«îA‚ è£K ñ£ø¡
                       ð¡Qòˆ ¶õ‹è‡´ ì£‚ì˜ â¡Á
                                    𣘹èö„ CøŠ¹Ÿø£Œ  ²Š¹ ï‹H!
                        ޡ‹𙠠˙ò£ˆ¶ õ£›è!  õ£›è!
                                    ãŸøºì¡ ð™ÖN õ£›è! õ£›è!

¹ôõ˜ °.Þó£. Þó£î£A¼†®í¡, îIö£CKò˜ (挾), ªêM‰FŠð†®, F¼„C ñ£õ†ì‹

                       ¹¡ù¬è î¬ù«ò õ£›MQ™ â¡Á‹
                                    ªð£¡ù¬è ò£èc˜ ªè£‡¯˜
                        ܉ï¬è î¬ù«ò ܬì‰îõ˜ îñ‚°‹
                                    ÜOˆF´‹ ªð¼¬ñ»‹ ªðŸl˜
                       ¹¡ù¬è ò¡PŠ ªð¼ï¬è î¬ù»‹
                                    «ð„C¬ì õöƒA´‹ ªðKf˜
                        ܉ï¬è‚ ªè£‡«ì£˜ õ£›MQ™ â¡Á‹
                                    ܬìõ¶ Þ¡ð«ñ Ü¡«ø£.

è™ô£  îõK¡  è¬ìªò¡ð èŸøP‰¶‹
ï™ô£˜  ܬõò…²  õ£˜.    [°øœ : 729]

 


External Links:

Central University of TN
Tamil Virtual University

 

 

 

Reputation is what other people know about you. << Lois McMaster Bujold
Copyright © All Rights Reserved|               Acknowledgement                        Sitemap                       Contact us                       Search