His Literary Style

Go to home page

Professor's style is unique in the sense that it matches seamlessly scientific, literary, religious, philosophical, and biographical works. His style is a blend of simplicity, grace and clarity. One of his students, appreciates his literary style here in Tamil.

«ðó£CKòK¡ Þô‚Aò ï¬ì


                ï¬ì â¡ð¶ ÝCKòK¡ àœ÷ˆF¡ ªê£™«ô£Mò‹ (Style is the mental picture of the man who writes) â¡Á Føù£Œõ£÷˜ °PŠH´õ¶‡´. âO¬ñ, ¸†ð‹, ïò‹ â‹ Íõ¬èŠ ð‡¹èÀ‹ ï™ô ï¬ìJ¡ Þò™¹èœ â¡Á ꣊ªð¡ ÃÁAø£˜.


                 ÜP‰îõŸ¬ø»‹ ð®ˆîõŸ¬ø»‹ à혉îõŸ¬ø»‹ õ£êè˜ ñùF™ ÜŠð®«ò ðFò„ªêŒõF™  ð¬ìŠð£OJ¡ ªõŸP ܬñAø¶.  Þ Üõ‚°‚ ¬è ªè£´Šð¶ ï¬ì.


                «ðó£CKò˜ ªó†®ò£K¡ ï¬ì, âOò ï¬ì; ïòñ£ù ï¬ì; ¸µ‚èñ£ù  ï¬ì.  ÞF™ Þó‡´ è¼ˆ¶‚° ÞìI™¬ô.  Üõó¶ Ë™èO¡ ¶¬í‚ªè£‡´ ²¼‚èñ£è‚ 裇«ð£‹.


                å¼  G蛄C¬ò â´ˆ¶¬ó‚°‹«ð£¶, ܶ ªî£ì˜ð£ù åˆî «ñŸ«è£O¬ù - èM¬î õKè¬÷ - ܃°ˆî‰¶ ªê£™ô õ¼A¡ø îèõ½‚° àJφ´õ¶ «ðó£CKò¼‚° ¬èõ‰î è¬ô âùô£‹.  â´ˆ¶‚裆ì£è, 1948Þ™ ï¬ìªðŸø °®¬ñŠ ðJŸC ºè£‹ ðŸP‚ ÃÁ‹«ð£¶, 制¬öŠ¹ ï™Aò ðœO„ «êõè¬ùŠ ð£ó£†´A¡ø «ðó£CKò˜, ð£óFò£K¡ ‘è‡í¡ â¡ «êõè¬ù’ˆ ¶¬í‚° ܬöˆ¶‚ ªè£œAø£˜.


‘‘ð¡Qó‡ì¬ó ñE‚° ÜE ÜEò£è ñ£íõ˜è¬÷ Üñó„ ªêŒ¶ ñ£íõ˜ ÜEˆ î¬ôõ˜èO¡ àîMò£™ àí¾ ðKñ£øŠ ªðŸø¶.  . . . .  àí¾ ðKñ£ÁõF™ ºˆ¶ê£IJ¡ ðƒ° °PŠHìˆî‚è¶.   âƒèœ ðœO‚° ºˆ¶ê£I «êõèù£è ܬñ‰î¶ ðœOJ¡ îõŠðò¡ â¡«ø ªê£™ô«õ‡´‹.  ºˆ¶ê£I ð£óFò£K¡ ‘è‡í¡ â¡ «êõè¡’ «ð£¡øõ¡.


                     ‘臬í Þ¬ñJó‡´‹ 裊ð¶«ð£™ â¡ ðœO’
                     õ‡íºø‚ 裂A¡ø£¡ õ£Œºµˆî™ è‡ìP«ò¡
                      .    .    .    .    .   .    .    .    .     .
                     ÞƒAõ¬ù ò£¡ªðø«õ â¡ùîõ‹ ªêŒ¶M†«ì¡’


â¡Á ªê£™õ¶ ºŸP½‹ ªð£¼‰¶‹.’’ - G¬ù¾‚ °INèœ -II, ð.249


                ð®Šðõ˜ ñùF™ ï¡° ðF»‹ð®ò£ù õ¬èJ™, àõ¬ñè¬÷„ «ê˜ˆ¶ ⿶õ¶ â¡ð¶ «ðó£CKòK¡ îQˆFø¬ñò£è - Üõó¶ Þô‚Aò ï¬ì‚°„ CøŠ¹„ «ê˜Šðî£è ܬñAø¶. â´ˆ¶‚裆ì£è,  è‹ðù®Šªð£® ê£. è«íê¡ Üõ˜èO¡ ÜPºè‹ îñ‚°‚ A¬ìˆî¶ ðŸP Üõ˜ ÃÁõ¬î‚ 裆ìô£‹.


‘‘ÜŠ«ð£¶î£¡ ®.«è.C.  è«íê‚° ⡬ù ÜPºè‹ ªêŒ¶ ¬õˆî£˜èœ. ܉î ÜPºè‹ H¡ù˜ â¡ õ£›‚¬èJ¡  ð£¬î¬ò«ò ñ£ŸPò¶. °‚Aó£ñƒèO™ °Á‚°‹ ªï´‚°ñ£ù CÁ ꣬ôèO™ ðòí‹ ªêŒ¶ ªè£‡®¼Šðõ‚° ªï´…꣬ôŠ ðòí‹ A¬ìˆî¶ «ð£¡ø ܸðõ‹ ãŸð†ì¶. ’’ - G¬ù¾‚ °INèœ - II, ð.379


                ܵM¡ Ý‚è‹ â‹ ªñ£Nªðò˜Š¹ ËL™ - ÜPMò™ ªî£ì˜ð£ù ËL™ - Þˆî¬èò «ð£‚° ªî¡ð´Aø¶. îI› ªñ£Nªðò˜ŠH™ ‘ªê†® ’ î¬ô裆®, ÝCKòK¡ ï¬ì‚° ªñ¼Ã†´Aø¶.


‘‘àôè õö‚° ªñ£NJ½œ÷ ªðò˜è¬÷ ކ죙 ܬõ «õÁ HøõŸ¬ø»‹ °P‚è‚ Ã´ªñ¡Á è¼F«ò õö‚AL™ô£î Þôˆb¡ ªðò¬ó Þ†ìù˜.  ÜŠªðò˜ AíŸPL†ì 虫𣙠CP¶‹ Þì‹ ñ£ø£¶ Þ†ì ÞìˆF«ô«ò A쉶 Hø ªð£¼¬÷ à혈¶õŠ «ð£è£¶. ÞŠ ªðò˜èO™ º¿Š ªðòó£è ⿶õ¶ ªð¼õö‚A™ Þ™¬ô.  ªê†® ®™ ñ‚èÀ‚°Š ªðò˜èœ î¬ô ⿈F¬ù‚ ªè£‡´ õöƒèŠªðÁõ¶ «ð£ô«õ, ÞŠ ªð£¼œèO¡ ªðò˜èÀ‹ õöƒèŠªðÁA¡øù’’ (ð.19)


                Þô‚Aòˆ Føù£Œ¾ Ë™èO½‹ âOò ï¬ì¬ò «ðó£CKò˜ è¬ìŠH®ˆF¼‚Aø£˜.  𣇮ò¡ ðK² - å¼ ñFŠd´ â‹ ËL™ - ËL¡ ªî£ì‚èˆF™ CôŠðFè£ó‹, 𣇮ò¡ ðK² ÝAò Þó‡´‹ ¹ó†C‚ 裊Hòƒèœ â¡ð¬î, ¬øJ™ «è£®†´‚ 裆´Aø£˜.

‘‘Cô‹¬ð Ü®Šð¬ìò£è‚ ªè£‡´ â¿‰î¶ CôŠðFè£ó‹. . . .  º®ò£†C ï¬ìªðŸø è£ôˆF™ °®ñè¡ å¼õQ¡ è¬î¬ò Üóê °´‹ðˆ¬î„ «ê˜‰î å¼õ˜ è£Mòñ£‚Aò¶ å¼ ¹ó†C.  CôŠðFè£ó‹ å¼ ¹ó†C‚ 裊Hòñ£A¡ø¶.’’


‘‘𣇮ò¡ ðK² â¡ø CÁè£Mò‹ ‘‘𣇮ò¡ ðK²’’ â¡ø ݆C àK¬ñ¬ò‚  ªè£‡ì «ð¬ö¬ò Ü®Šð¬ìò£è‚ ªè£‡´ â¿‰î¶ . . . . .   °®ò£†C‚ è£ôˆF™ º®ò£†C è¬îò£F½‹  å¼ ¹ó†C, Ü‚è¬î¬ò‚ è£Mòñ£‚°õF½‹ å¼ ¹ó†C.  Ýè«õ 𣇮ò¡ ðK²‹ å¼ ¹ó†C‚ è£Mòñ£è ܬñA¡ø¶’’ (ð.1)


                åˆî 輈¶‚è¬÷ˆ ªî£ì˜¹ðì â´ˆ¶‚ÃÁõF™ «ðó£CKò¼‚° Gè˜ «ðó£CKò˜î£¡.  ð£«õ‰îK¡ Íìï‹H‚¬è„ ê£ì™ ðŸPŠ «ð²¬èJ™, î‰¬î ªðKò£¬óˆ ¶¬í‚è¬ö‚Aø£˜.  «ðó£CKòK¡ ñFŠd†´‚° - Føù£Œ¾‚°, Þ¶ ¶¬í GŸð¬î‚ è£íº®Aø¶.


‘‘Íìï‹H‚¬èèœ è™MòPM™ô£î ð£ñó ñ‚èO¬ì«ò Ýöñ£èŠ ðF‰¶œ÷ù.  Þîù£™î£¡ î‰¬î ªðKò£˜ èì¾O¡ î¬ôJ«ô«ò ¬è ¬õ‚A¡ø£˜. M¬÷¾ Þ¬øñÁŠ¹‚ ªè£œ¬è Hø‚A¡ø¶. Üõ˜ õN õ‰î ð£«õ‰î˜ Üõ˜ 裆®ò õN¬ò«ò H¡ðŸÁA¡ø£˜.  Íìï‹H‚¬èJ¡ M¬÷õ£è ⿉î ꉫîèƒè¬÷ˆ î‹ è£MòˆF™ âF˜ñ¬ø àˆFò£è - âF˜ñ¬ø Þô‚è¬íò£è - Þ싪ðø„ ªêŒA¡ø£˜.’’ (ð,105)


                è™M à÷Mò™ «è£†ð£´èœ â‹ Ë™ «ðó£CKò˜ â¿Fò Iè„  Cø‰î Ë™èO™ å¡Á. ÜPMò™ 輈¶‚è¬÷, à÷Mò™ «è£†ð£´è¬÷ âOò îIN™ î¼õ¶ Þõ¼‚°‚ A¬ìˆî õóŠHóê£î‹ Ý°‹.  â´ˆ¶‚裆ì£è, Ü‚è¬ø (Interest), Þò™Ì‚è‹ (Instinct) â‹ Þ󇮬ù Þõ˜ îIN™ M÷‚°õ¬î„ ²†ìô£‹.


‘‘èŸø½‚° Þ¡Pò¬ñò£î ÃÁ Ü‚è¬øò£°‹.  Ü‚è¬ø Þ¼‰î£™ èŸø™ ï¡°  ï¬ìªðÁ‹.  Ü‚è¬ø¬ò‚ èŸøL¡ ߘŠ¹ M¬ê âù‚ ÃÁõ˜. å¼õ˜ èEîˆFô£õ¶, ðìƒè¬÷ˆ Fó†´õFô£õ¶, «î£†ì «õ¬ôJô£õ¶ M¼Šð‹ à¬ìòõó£è Þ¼‰î£™ Üõ¼‚° Ü„ ªêòL™ Ü‚è¬ø àœ÷¶ â¡Á  輶A¡«ø£‹. å¼õ¼‚° ðô ªêò™è¬÷ «ñŸªè£œõ õ£ŒŠH¼ŠH‹, Üõ˜ ÜõŸÁœ 塬øˆ «î˜‰ªî´ˆ¶ ã¬ùòõŸ¬ø‚ ¬èM´î™ Üõ¼‚° Ü„ªêòL™ àœ÷ Ü‚è¬ø¬ò‚ 裆´A¡ø¶. (ð.230)


‘‘å¼ °÷M î¡ Þ¬ó¬ò‚ ªè£í˜‰¶ î¡ õ¬÷‚° ܼ«è M†´M†´, àœ«÷ «ð£Œ ªõOõ‰¶, H¡ Üš Þ¬ó¬ò õ¬÷‚°œ Þ¿ˆ¶„ ªê™A¡ø¶.  Þç¶ Üî¡ Þò™Ì‚è‹ Ý°‹.  Ü‚ °÷M õ¬÷JÂœ «ð£J¼‚°‹ªð£¿¶ Üš Þ¬ó¬ò å¼õ¡ ªî£¬ôM™ Þ¿ˆ¶ M´A¡ø£¡.  ÞŠ ¹Fò G¬ôJ™, ðöAò °÷M Þ¬ó¬ò õ¬÷ò¼A™ M†´M†´ àœ«÷ «ð£Œ ªõOõ‰¶ Üî¬ù õ¬÷‚°œ ªè£‡´ «ð£°‹ êìƒA¬ù M†´M†´ «ï«ó Üš Þ¬ó¬ò àœ«÷ ªè£‡´ ªê™½A¡ø¶.  Þšõ£Á ñ£Pò G¬ô‚° ãŸøõ£Á î¡ ÞòŸ¬è„ ªêò¬ô»‹ ñ£ŸP„ ªê™õ«î ÜP¾„ ªêòô£°‹.  ÞòŸ¬è„ ªêò½‚°ˆ ¶¬íò£A õ¼õ«î ÜP¾„ ªêòô£°‹’’ (ð.295)


°÷MJ¡ Þ¬ó «ê˜‚°‹ ªêò¬ô, ê샰 â‹ ªê£™ô£™ ÝCKò˜ °PˆF¼Šð¶ èõQ‚èˆî‚è¶.


                îI› ðJŸÁ‹ º¬ø â‹ Ë™ «ðó£CKòK¡ ¹è¿‚°Š ¹è› «ê˜Šðî£è ܬñ‰î Ëô£°‹.  îI› ªñ£N¬ò‚ èŸH‚°‹ º¬ø °Pˆî â¿‰î  º¿¬ñò£ù Ë™ Þ¶.  ÝCKòŠ ðEJô£ù ܸðõˆ¬î, ‘ò£¡ ªðŸø Þ¡ð‹ ªðÁè Þš¬õòè‹’  â‹ ï™ô «ï£‚èˆ¶ì¡ Þ‰ËL™ õ®ˆF¼‚Aø£˜.  ªñ£Nªðò˜Šð¶ âŠð®?   â¡ð¬î M÷‚°‹ ð°F, ÝCKò˜èÀ‚° «ïK™ ð£ì‹ ï숶‹ õ¬èJ™ ܬñAø¶.


‘‘ªê£™½‚°„ ªê£™ ªñ£Nªðò˜ˆî£™ êKò£ù ªñ£Nªðò˜Šð£è£¶. . .  Ýù£™, ªê£™½‚°„ ªê£™ Cô ªê£Ÿªø£ì˜èÀ‚°Š ªð£¼œ îóô£‹. â´ˆ¶‚裆ì£è, Turn the back-¹øº¶° 裆´;  Face is the index of the mind - ÜèˆF¡ Üö° ºèˆF™ ªîK»‹ â¡ðùõŸ¬ø‚ Ãøô£‹. «ñŸÃPòõ£Á â™ô£ˆ ªî£ì˜è¬÷»‹ Þšõ£Á ªñ£Nªðò˜ˆî™ å‡í£¶. Take the seat, breathed his last â¡ø ªê£Ÿªø£ì˜è¬÷ ܃éù‹ ªñ£Nªðò˜ˆî™ Ý裶,  ÞõŸ¬ø º¬ø«ò, ‘‘Üñ˜è’’, ‘‘ÝM HK‰î¶’’ â¡Á ªñ£Nªðò˜ˆî™ «õ‡´‹.  Arms in arms  â¡ð¬îŠ ¹òˆªî£´ ¹ò‹ â¡ð¬îMì, «î£«÷£´ «î£œ â¡ð«î Cø‰î¶.    . . . . As clear as crystal  â¡ð¬î àœ÷ƒ¬è ªï™L‚èQ«ð£ô â¡Á îI› ñó¬ð 冮 ªñ£Nªðò˜ˆî™ «õ‡´‹.  All that glitters is not gold â¡ø ªê£Ÿªø£ì¬ó I¡Âõªî™ô£‹ ªð£¡ù™ô  â¡Á ªñ£Nªðò˜ŠðF‹ ‘‘ªõÀˆîªî™ô£‹ ð£ô™ô’’ â¡Á îI› ñó¹Šð® ªñ£Nªðò˜Šð«î 㟹¬ìˆ¶.’’ (ð.338)


                ¬êõ‹, ¬õíõ‹ â‹ Þ¼ êñò Þô‚AòƒèO½‹ Ý›‰î ߴ𣴠ªè£‡ìõ˜ «ðó£CKò˜. ï£ô£Jóˆ¬î‚ è¬óˆ¶‚ °®ˆîõ˜; ï‹ñ£›õ£˜ ð£²óƒè¬÷ Ýó£Œ‰î ªð¼¬ñ‚° àKòõ˜. êñò Þô‚Aò‹ ðŸPò Ë™èO™, ð£²óƒèO™ ªð£F‰¶ Aì‚°‹ à†ªð£¼¬÷ â´ˆ¶‚ ÃÁõF™ Fø‹ ð¬ìˆîõ˜.


‘‘F¼õ£Œªñ£NŠ ð£²óƒèO™ àœ÷ ‘Cô ܮ蜒 ï‹ C‰¬î¬ò‚ èõ˜A¡øù. ‘‘ñPªò£´ H¬í«ê˜ ñ£L¼…«ê£¬ô’’ (2.10:6) â¡ø Ü®J™, ‘ñPªò£´ H¬í«ê˜’ â¡Á ܬìªñ£N ªè£´ˆîŸ° æ˜ à†è¼ˆ¶ à‡´.  ܉î ñ¬ôJ™ °†®»‹ ‹ HKò£F¼ˆî™ «ð£™  ‹  ‹ î»ñ£Œ Þš¾ôAQ™ ßê¬ùŠ HKò£F¼ˆî™ â¡ø ªî£QŠ ªð£¼œ ªî¡ð´A¡ø¶.’’ - êì«è£ð¡ ªê‰îI›, ð.5 1


                F¼‚°øÀ‚°Š «ðó£CKò˜ ð¬ìˆF†ì à¬ó»‹ Üõ˜î‹ Þô‚Aò ï¬ì‚°„ ꣡ø£è ܬñAø¶.  °ø÷® «ð£ô«õ à¬ó M÷‚躋 ²¼‚èñ£è, ïÁ‚° ªîPˆî£Ÿ«ð£™ ܬñAø¶.


                              õ£œ«ð£™ ð¬èõ¬ó Ü…êŸè Ü…²è
                              «èœ«ð£™ ð¬èõ˜ ªî£ì˜¹    (882)                                 
â‹ °ø†ð£¾‚°,


‘‘õ£¬÷Š«ð£™ ªõOŠð¬ìò£ù ð¬èõ˜‚° Ü…ê«õ‡®òF™¬ô, Ýù£™, àøM¬ùŠ «ð£™ Þ¼‰¶ Ü¡¹ 裆® àœ÷ˆF™ ð¬è ñ¬øˆ¶ GŸðõ¼‚«è Ü…ê «õ‡´‹’’ - (F¼‚°øœ ªîO¾, ð.180) â¡Á à¬ó õ¬ó‰¶ ñ ñA›M‚Aø£˜.


                          àø£Ü îõ˜è‡ì 臵‹ Üõ¬ó„
                          ªêø£Üªóù„ «êPâ¡ ªï…²    (1292)                                 
â‹  è£ñˆ¶Šð£L™ Þì‹ ªðŸÁœ÷ °ø†ð£¾‚°,


‘‘â¡ ªï…ê«ñ! ï‹e¶ Ü¡¹ ªè£œ÷£î è£îô¬ó‚ è‡ì «ð£¶‹, Üõ˜ ªõÁ‚è ñ£†ì£˜ â¡Á G¬ùˆ¶ ÜõKì«ñ ªê™A¡ø£«ò! â¡ù ñì¬ñ Þ¶!  (ð.264) â¡Á è„Cîñ£ù à¬ó î¼Aø£˜.


                ÜPMò™ ªêŒFè¬÷»‹ âOò îI›ï¬ìJ™ î¼õ¶ «ðó£CKòK¡ CøŠHò™ð£°‹.  ÜPMò™ èŸøõ˜ â¡ð‹, îIN™ ¹ô¬ñ I‚èõ˜ â¡ð‹ Þ¶ âOF™ ¬èîõ¼Aø¶.  ªê÷ôŠò‹ â‹ âO¬ñŠ ð‡¹, Þõó¶ Þó£‚ªè†´èœ â‹ ÜPMò™ ÜFêò‹ ªî£ì˜ð£ù ËL½‹ I¡ÂAø¶. Þ÷…Cø£˜èÀ‚è£ù މ˙ â¡ð¬î ñø‰¶ Mì£ñ™, Þ󣂪膮¡ è¬î ðŸP‚ ÃÁõ º¡¹, Üî¡ õóô£Ÿ¬ø â´ˆ¶¬ó‚èˆ îõøM™¬ô.


‘‘13Ý‹ ËŸø£‡®™ Yù˜èœ  ºî¡ºîô£è Þ󣂪膴è¬÷‚ è‡ìP‰îî£è ï‹ðŠªðÁA¡ø¶.  ªõ®ñ¼‰¶è¬÷Š ðŸP Üõ˜èœ ï¡° ÜP‰F¼‰îù˜.  A.H.1232Þ™ Üõ˜è†°‹ ñƒ«è£Lò˜è†°‹ ï¬ìªŸø «ð£K™ Þ󣂪膴è¬÷ ‘‘ªï¼Š¹ Ü‹¹è÷£èŠ’’ ðò¡ð´ˆFù˜.  . . .  ‘‘YÁõ£ù‹’’ â¡Á Þ¡Á õöƒèŠªðÁ‹ Þ󣂪膴‹ Yù˜èÀ¬ìò¶î£¡’’. (ð.13)

                ⡠ܪñK‚èŠ ðòí‹  â¡ð¶ «ðó£CKò˜ â¿Fò ðòí Ëô£°‹.  º¶¬ñJ™ ܬñ‰î îñ¶ «ñù£†´Š ðòí‹ ðŸPò Ë™ Þ¶.  ܪñK‚è£M™  è‡ì¬î õ£êè˜ ñùF™ ðFò ¬õ‚°‹ ºòŸC Þ¶.  Þ‰ËL™, îñ¶ ´Š ðŸP¬ù ÝEˆîóñ£è - Ü«î «õ¬÷J™ ïòˆî‚è ï£èKè º¬øJ™ - ªõOŠð´ˆFJ¼Šð¶ °PŠHìˆî‚è¶.  Mù£-M¬ì â‹ à¬óò£ì™ º¬øJ™ «ðó£CKò˜ Þ‰ËL™ (ð.138)  â´ˆ¶¬ó‚Aø£˜.


‘‘æKìˆF™ èÁŠð˜ Þùˆ¬î„ «ê˜‰î å¼ Í®¬ò‚ 裇A¡«ø£‹.  «õ†® 膮»œ÷ ï£Â‹ «ê¬ôòE‰¶œ÷ â¡ ñ¬ùM»‹ ÜŠ ªð¼ñ£†®‚° M«ï£î ñQî˜è÷£è‚ è£íŠªðŸ«ø£‹ «ð£½‹! Üõ˜ â¡Qì‹ «ð„²‚ ªè£´‚Aø£˜.


                     Mù£     :               cƒèœ â‰î á¬ó„ «ê˜‰îõ˜èœ?
                     M¬ì    :               âƒèœ ᘠñîó£v, îI›ï£´, Þ‰Fò£.
                     Mù£     :               àƒèÀ‚° ܪñK‚è£ H®ˆF¼‚Aøî£?
                M¬ì :           H®ˆF¼‚Aø¶.²ŸPŠ 𣘈¶ ñA›„C ܬìA¡«ø£‹.
                   Mù£      :               cƒèœ Þƒ«è«ò îƒAMì M¼‹¹Al˜è÷£?


Þ‰G¬ôJ™  Mù£ M´‚A¡«ø¡.  Üõ˜ ñÁªñ£N ÜO‚A¡ø£˜.


                   Mù£      :               àƒè†°ˆ î£ò£˜ Þ¼‚Aø£˜è÷£?
                   M¬ì    :               Ý‹. Þ¼‚Aø£˜èœ.
                   Mù£      :               cƒèœ  Üõ˜è¬÷ ñø‚è º®»ñ£?
                  M¬ì    :               º®ò£¶.  Üõ˜ ⡬ùŠ ªðŸøõ˜  ‘‘Þ‰Fò£ âƒè¬÷Š ªðŸø .  ܶ . Ýè«õ Üî¬ù ñø‚è º®ò£¶’’.


                Cø‰î ªê£™ô£†C, àõ¬ñŠ ðò¡ð£´, 効¬ñ輈¶‚ «è£˜¬õ ⡪ø™ô£‹ ð™«õÁ àˆFº¬øè¬÷‚ ¬èò£‡ì «ðó£CKò˜ è®î àˆFº¬ø¬ò»‹ M†´MìM™¬ô. Þ™ôø ªïP â‹ ÜKò Ë™ Þš¾ˆFº¬øJ™ ܬñAø¶.


                Þ™ôø‹ ðŸPò ÜKò YKò 輈¶Š ªð†ìèñ£ù Þ‰ËL™ ݃裃«è Üõ˜ °PŠH´‹ 輈¶èœ, â‡E„ C‰F‚èˆî‚èù.  輄C¬î¾Š Hó„C¬ù ðŸP, Mõóñ£è â´ˆ¶‚ÃPM†´,


‘‘輄C¬î¾Š Hó„C¬ù ñ¼ˆ¶õ‚ è£óí‹ ðŸP ñ†®½‹ «ñŸªè£œ÷‚îò ªî£¡ø¡Á.  ܶ êÍè, å¿‚è, cF ðŸPò, êñò‹ ðŸPò ð™«õÁ 輈¶¬óèÀì¡ H¬í‰¶œ÷¶.  Ýè«õ, 輄C¬îM¬ù‚ °Pˆ¶„ êÍè, ÜøG¬ô ðŸPò 輈¶èœ ò£¾‹ ñ‚èOì‹ ï¡° à혈ðø™ «õ‡´‹.  îŸè£ôˆF½œ÷ î¬ì»ˆîó¾èœ ò£¾‹ ï¬ìº¬øJ™ CPî÷¾‹ ðò¡ð´õF™¬ô’’ (ð.348)‘â¡Á ºˆî£ŒŠð£èˆ î¬ô‚膴Aø£˜.


                Þô‚Aò‹, Þô‚Aòˆ Føù£Œ¾, ÜPMò™, è™M-à÷Mò™, ðòí Þô‚Aò‹ âùŠ ð™«õÁ ªð£¼œ ðŸP 135 Ë™è¬÷Š ð¬ìˆî ªð¼¬ñ‚°Kòõ˜ «ðó£CKò˜ ï. ²Š¹ ªó†®ò£˜.  Þõ˜ î‹ Ë™èœ Ü¬ùˆ¶‹, âOò ªîOõ£ù ï¬ìJ™ ܬñ‰î¬õ â¡ð¶ CøŠ¹.  𮊫𣘂°ˆ ¶¬í ªêŒ»‹ õ¬èJ™, ð™«õÁ àˆFè¬÷‚ ¬èò£‡´, îñ¶ Ý›‰î ¹ô¬ñ, ð†ìP¾ ÝAòõŸ¬øŠ ðF¾ ªêŒîõ˜ «ðó£CKò˜.  îI› àœ÷ õ¬ó, Üõ˜î‹ ð¬ìŠ¹èÀ‹ G¬ôˆ¶ GŸ°‹; âOò îI› ï¬ì Ü ÝE«õó£è ܬñAø¶.

                ð£óF °PŠH†ì ‘âOò ðîƒèœ, âOò ï¬ì’ «ðó£CKòK¡ Þô‚Aò ªõŸP‚°ˆ ɇè÷£è GŸA¡øù â¡ø£™ I¬èò™ô.

êñ¡ªêŒ¶ Y˜É‚°‹ «è£™«ð£™ ܬñ‰ªî£¼ð£™
«è£ì£¬ñ ꣡«ø£˜‚° ÜE.                [°øœ : 118]

External Links:

Literary Technique

Standard Language

 

Pleasure in the job puts perfection in the work. << Aristotle
Copyright © All Rights Reserved|               Acknowledgement                        Sitemap                       Contact us                       Search