M C MK I

[Vittu chithan viritha Thamizh]

 

. F, .., ..,

K - 605 001

ܡ O

 

C J

1. I

F K

I F

I ݛ ޼

H A

F ޼ ML

ɘ ɘ ܡ?

2. ܉ ܼ

ޚ P

܉ IH ܋

L A 򣘂

MC

H .

 

3. M L

C

C F

F

F

C F

GM C .

4. GL A

ɂA

M

ެI

M

M .

 

5.

J MK

AN M

߇ H

F

݇ ݇

C FF .

 

6. śF

H

F N

装C H

I AF .

 

7. M H

P

F

a f!

FQ a

̉O

F 致 K

f! P ?

8. NJ

M

J H죌

N P

M ޙ

F F

F A !

 

9. M ެ

AO ⿊H M

E M

L

J

E Q

c!

10. G

M K

܅C NN

? M 𣂰

I A

𣌬Q

܅ F ܅F

! c ݮ G.

 

11. H ޡ

IN ެ

𣼜, ꣙,

MA A

˙ O

ެ N

.

12. CM M

K

M L

M

J Æ 裙H

C裬

F F ,

13. F MKF

J M

F FQ

,

F L

,

F i M

FP ,

14. ޼̘F, 𼉶

QI Q ()

޼ M QM

LQ 裆,

M 򣼋 MA

AJ MK

FF I

K C ܡ?

 

15. H

𣆪

ܡ C

I

𼰋 J

F

M

K C ܡ?

 

16. ݌

ݛ ;

K ;

I Ů

݇ ; ܉

I 򣘲

;

މˬ 򣈶 .

 

17. 𣶋 Fc P;

͛AI F F ;

P ;

L I ;

܊𣶋 MFO 𣶋

ܵ i

𣶋 F;

P .

18. 𣆮 裼; O

AQ; A M

O A

; C

, , L,

.. P A

K

ެ .

 

19. F

˙ F OJ

L

MK ݟP

C F

O

.

 

20. M ܉

ɬ

ܚK H

򣼋 PF M

ޡ

Y

C

܃ I .

21. PML F C;

ݛF AF C;

PM A

ܼJ ܼ; !

PML F ˙ ;

ܚM A O;

PML 𣘬J ݂A

C ˙ܚ M .

 

22. C G M ˙

KJ F O;

KA 裰;

CK EP P

K ;

CK EJ J

IJ J YF!

 

23. M

P;

F 𼂪 ;

E i!

K M G

AC G IN

MK MH

MK F OJ .

 

24.

P ;

ܬ O

ܼ 裡 ܬ ꣡;

, I, I C

GK K ;

G G ?

 

25. ވ P F

O Q I A

M MC MK

iI M މ˙

ވJ I J !

޼IN ޶ I

˙ P

A c N!

 

 

* * *