Bibliography

to

Religion and Philosophy of Nalayiram with special reference to Nammalvar

[Professor's PhD Thesis]

Sanskrit[94]

S.No.

 Author/Editor

Books/Works

01 Anantacharya, V and Srinivasaraghavan, A Bhagavan namasahasram [Bombay, 1951]
02 Anantacharya, V [Ed.]  Ramanuja's Nitya and Vangivamsesvara's Ahnikakarika [Hoe & Co, Madras
03 Abhinavagupta Abhinavabharati on Natyasastra, Vol I[GO Series, Baroda]
04 Andhra Purna Yatiraja Vaibhavam [Pinted along wiht sri Sannidhi Guruparamparai by Komandur Anantacaryar, [Vanibhusanam Press, Triplicane, Madas , 1914]
05 Annangaracharya, PB [Ed.] Bhagavad Ramanuja Granthamala [Sannidhi Street, Kanchipeepuram, 1941]
06 Annangaracharya, PB [Ed.] Stotraratnamala [Sannidhi Street, Kanchi, 1942], consisting of:

a] Yamunacarya: Catussloki

b] Yamunacarya : Stotraratnam

c] Ramanuja: Sarangatigadya

d] Ramanuja : Srirangagadya

e] Ramanuja : Vaikunthagadya

f] Kurattalvan: Sri Vaikunthastava

g] Kurattalvan: Atimanusastva

h] Kurattalvan: Sundarabahustava

i] Kurrattalvan : Varadarajastava

j] Kurattalvan : Sristava

k] Parasarabhatta : Sri Rangarajastava

l] Parasarabhatta: Sri Gunaratnakosa

m] Parasarabhatta: Astasloki

n] Andhrapurna : Ramanujastotra

o] Manavalamamuni : Yatirajavimsati

p] Vadhula Varadanarayana : Sri Prankusapancavimsati        and

q] Abhiramavarada : Naksatramalika

07 Annangaracharya, PB [Ed.] Vedanta Desika Granthamala [Kancheepuram]
08 Apastamba Dharmasutra with Haradatta's commentary [Oriental Library series, Mysore, 1989]
09 - Atharvaveda-samhita
10 - Atri-samhita [TTD Publication, Tirupathi, 1943]
11 Bana Harsacaritam, Fifth Edition [NS Press, Bombay, 1925]
12 - Bharadvaja-samhita [Venkateswara Steam Press, Bombay, 1884]
13 Bhodayana Dharmasutra with Govindaswami's bhasya [Chowkhamba Sanskrit Series, 1934]
14 - Bhrgu-samhita [TTD Publication, 1953]
15 - Brhadbrahma-samhita [Anandasma's series, Poone, 1912]
16 Devadhar, CR [Ed.] Bhasanatakacakra [Poona Oriental Book House, Poone, 1937]
17 Empar Krishnamacharyar [Ed.] Jayakyasamhita [Gaekward Oriental Series, Baroda, 1931]
18 Gangadevi Mathura  Vijayam [Ed.] with English Translation by S Thiruvenkatachari [Annamalai University]
19 Garudavahana Pandita Divyasuri Caritam [Ed.] PB Annangaracharya [Kancheepuram, 1953]
20 Govindacharya [Ed.] Parameswara-samhita [Sri Rangam, 1953]
21 Hiranyakesin Grhyasutra [Ed.] J Kriste [Vienna, 1889]
22 - Isvara-samhita [Sastra Muktavali Series, Kanchi]
23 - Itihasasamuccaya [Venkateswara Steam Press, Bombay, 1916]
24 Jayanta Bhatta Nyayamanjari [Chowkhamba Sanskrit Series, Banaras, 1936]
25 - Jitante Stotram with Periyavaccan Pillai's commentary and two other Tamil Commentaries, Madras, 1958
26 - Kasyapajnana kanda [TTD Publication, Tirupati, 1948]
27 Kautilya Arthasastra
28 - Krsnayajurveda-samhita
29 Krishnamacharya, V [Ed.] Laksmitantram with the commentary and introduction [Adyar Library, Madras]
30 Krishnamacharya, V [Ed.] Purusa-suktabhasya with the commentary of Ranganathamuni [BS & F Mart, Madras, 1955]
31 Krishnamacharya, V [Ed.] Visnusmrti [Adyar Library, Madras, 1964]
32 Krishnamarchary, V [Ed.] Ahirbudhnya-samhita v volumes [Adyar Library, Second Edition, 1966]
33 - Manavagrhyasutra [Gaekward's Oriental Series, Baroda, 1926]
34 - Manusmriti with Kallukabhatta's commentary [Chowkhamba Sanskrit Series, Baroda, 1936]
35 - Marici-samhita [Tirupathi , 1926]
36 Krishnaswami Ayyengar, S [Ed.] Paramasamhita [Oriental Institute Baroda, 1940]
37 Meghanadari Nayadyumani [Ed.] V Krishnamarcharya and T Viraraghavacharya [Madras Goveranment Oriental Manuscript Library, 1956]
38 - Narada Bhakti Sutras
39 - Narada Pancaratra otherwise known as Bharadvaja-samhita [Bibliotheka Indica, Calcutta, 1861]
40 - One Hundred and Eight Upanisads, Fourth Edition [NS Press, Bombay, 1932]
41 - Padma-Samhita [Sadvidya Press, Mylosre, 1891]
42 - Padmottaram
43 Panini Astadhyayia [Venkateswara Steam Press, Bombay, 1899]
44 - Paramapurusa-samhita
45 Parasara Visnu-puranam - Text with Hindi Translation [Gita Press, Gorakpur, 1942]
46 Paraskara Grhyasutra [Kasi Sanksrit Series, Banaras, 1926]
47 Patanjali Mahabhasya [Kasi, 1886]
48 Ramanuja Gadyatraya with commentary of Periyavaccan Pillai, Madras
49 Ramanuja Vedarthasangraha with Tatparyadipika of Sudarsanasuri, Reprint from the Pandit, Seconed Edition, [Banaras, 1926]
50 Ramanuja Vedarthasangraha with English Translation of SS Raghavachar [Sri Ramakrishna Asramam, Mysore, 1956]
51 Ramaswami Bhattar, K [Ed.] Sri Prasnasamhita [Kumbakonam]
52 - Rg Veda-samhita  with Sayana's bhasya Vols I to V [Vaidika Samsodhana Mandal, Poona, 1933-1951]
53 - Samaveda-samhita
54 - Sandilya Bhakti Sutras
55 - Sandilya-samhita [Sarasvati Bhavani Texts, Benaras, 1936]
56 - Sandilya-smrti
57 Sankara Brahmasutra-bhasya [NS Press, Bombay]
58 Sankara Visnusahasranama-bhasya [Mysore Oriental Research Institute, 1960]
59 - Smrti Sandharbha Vols I & Ii [Calcutta 1931] consisting of Haritasmrti, Samkhasmrti, Vyasasmrti, Ausanasismrti, Daksasmrti, Vrddharitasmrti and Satatapasmrti
60 - Satapatha Brahmana Vol I & II Acyuthagrantamala [Kasi, 1938, 1942]
61 - Sattvata-samhita [Sastra Muktavali Series, Kanchi, 1902]
62 Somadeva Kathasaritsagara [NS Press, Bombay]
63 Srinivasadasa Yatindramatadipika with English Translation and notes by Swami Adidevananda [Sri Ramakrishna Mutt, Madras-4, 1949]
64 Srinivasa Ayyengar, A [Ed.] Aniruddha-samhita [Mysore, 1956]
65 Srinivasanarasimhacharya [Ed.] Prappannamrtam [Sri Venkateswara Steam Pess, Bombay, 1886]
66 - Suklayajurveda-samhita
67 - Taittiriya Aranyaka
68 Utpala Spandapradipika
69 Vaidyanatha Diksita Smrtimuktaphala Ahnika Kanda II
70 Valmiki Valmiki Ramayanam [Law Journal Press, Madras, 1933]
71 Valmiki Ramayana with the commentary Tilaka, Fourth Edition [NS Pess, Bombay, 1930]
72 Vedanka Desika The Stotras [Sri Vedanta Desikasampradaya Sabha, Bombay]
73 Vedanta Desika Pancaratraraksa [Ed.] M Duraiswami Ayyengar adn T Venugopalacharya [Adyar Library, 1942]
74 Vedanta Desika Sankalpasuryodaya Vols I & II [Ed.] Pandit V Krishnamacharya with commentaries and Sanksrit Introduction [Adyar Library, Madas]
75 Vedanta Desika Adhikaranasaravati [Ahobila Mutt, Tiruvallur, 1940]
76 - Visnudharmottaram [Venkateswara Steam Press, Bombay, 1891]
77 Vyasa Agnipuranam [Bibliotheka Indica, Calcutta, 1874]
78 Vyasa Bhagavatam [Text only] [Gita Press, Gorakpur, 1943]
79 Vyasa Bhagavatam with Sridhara's commentaries [Kumbakonam, 1916]
80 Vyasa Garudapuranam [Belgaum, 1905]
81 Vyasa Harivamsam, First Edition {poona, 1936]
82 Vyasa Kurmapuranam [Ed.], Pancanantarka of Bhattapalli
83 Vyasa Lingapuranam [Venkateswara Steam Press, Bombay, 1903]
84 Vyasa Mahabharatam Parva [1 to 18] TR Krishnamacharya and TR Vyasachary [Madhva Vilas Book Department, Kumbakonam, 1906-1910]
85 Vyasa Naradiyapuranam
86 Vyasa Padmapuranam Vols I to VI [Anandasrama  Series, Poona, 1894]
87 Vyasa Vamanapuranam
88 Vyasa Varahapuranam [Bibliotheka Indica, Calcutta, 1983]
89 Vyasa Vayupuranam [Venkateswara Steam Press, Bombay, 1895]
90 - Yajnavaikyasmrti [NS Press, Bombay, 1936]
91 Yasla Nirukta [Ed.] Laksman sarup [Lahore, 1924]
92 Yamuna Catussloki, Stotraratnam, or Alvantarstotram, Gitarthasangraham with commentaries of Vedanta Desika [Ed.], Annangaracharya, PB, Kanchi
93 Yamuna Agamapramanya [Mathura, 1936]
94 Yadugiri Yatiraja Samparkumara Ramanjunamuni [Ed.]: Pauskarasamhita [Mysore, 1934]